85vyrocie.cvtisr.sk

Slovenské vedecké inštitúcie smerujú k upevneniu výskumnej integrity

Kľúčoví aktéri vedy a výskumu na Slovensku sformovali tento týždeň pracovnú skupinu, ktorá pripraví Národnú deklaráciu o upevnení výskumnej integrity na Slovensku. Výskumné inštitúcie na Slovensku budú mať od októbra 2020 šancu riadiť sa národnou deklaráciou v oblasti výskumnej integrity. Prinesie konkrétne smernice, ale i ďalšie podporné štruktúry.

Deklarácia by mala od októbra 2020 definovať kódex výskumnej etiky a integrity pre všetky výskumné inštitúcie na Slovensku. Iniciatíva je súčasťou aktivít národného projektu Horizontálnej podpory účasti SR v Európskom výskumnom priestore (SK4ERA). Ten od januára 2016 realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).  

Národná deklarácia prioritne vytvorí jednotné smernice pre správnu vedeckú prax v oblasti vedeckej integrity tak, aby sa podporovala spolupráca medzi vedcami, chránili sa výsledky práce jednotlivcov a inštitúcií, posilňovala sa dôvera verejnosti voči výsledkom vedy a výskumu a chránili sa prostriedky investované do vedy a výskumu. Deklarácia sa bude venovať aj téme, ako stransparentniť proces vyšetrovania neetických praktík, zaviesť vzdelávanie v oblasti integrity a tiež ako harmonizovať pravidlá medzi inštitúciami na Slovensku. 

Ďalším prínosom deklarácie majú byť mechanizmy a podporné štruktúry, akými môžu byť národná etická komisia, rada alebo ombudsman.

„Zodpovednosť za riešenie plagiátorstva alebo neetického výskumu zostane stále na úrovni jednotlivých inštitúcií. Národná deklarácia má predstavovať celoslovenský podporný systém, ktorý uľahčí ich rozhodovanie. Tento model je vhodnejší pre menšie krajiny, akou je napríklad Slovensko,“ pripomína RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD. z CVTI SR, ktorá stojí v popredí iniciatívy. „Veda a výskum sú dnes globálnou záležitosťou. Vytvorenie presnejšieho rámca vedeckej integrity a jeho harmonizácia  s medzinárodnými etickými kódexami sú nevyhnutné aj z toho dôvodu, aby sa slovenskí výskumníci mohli širšie zapájať do výskumných projektov v rámci medzinárodného vedecko-výskumného priestoru,“ dodáva Ftáčniková.   

K iniciatíve sa v súčasnosti pripojili: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Centrum vedecko-technických informácií SR, Ekonomická univerzita v Bratislave, spoločnosť ESET, Slovenská akadémia vied, Slovenská akreditačná agentúra, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave a Vysoká škola manažmentu.

Slovenské vedecké inštitúcie smerujú k upevneniu výskumnej integrity     

Posledný update stránky: 2019-10-22 11:22