Slovenské inštitúcie považujú európsky program Horizont 2020 za jeden z najlepších pre oblasť výskumu a inovácií

V dnešnej dobe hovoríme o inováciách naozaj často a je nepochybne jasné, že investície do výskumu a inovácií sú rozhodujúce pre úspešnú budúcnosť Európy,“ začína Rudolf Pástor z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) úvod analytického dokumentu Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu o motívoch a bariérach účasti slovenských žiadateľov v programe Horizont 2020.

Prieskum realizovalo CVTI SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a zúčastnilo sa ho široké spektrum organizácií. Od univerzít, výskumných ústavov a vedeckých parkov až po magistráty miest, záujmové združenia či súkromné spoločnosti.

„Respondentov sme mali v tomto prípade rozdelených do štyroch skupín. Prvú a druhú skupinu tvorili tí, ktorí podávali projektový návrh alebo boli súčasťou projektového návrhu v rámci H2020, ale ich projektový návrh bol buď neúspešný alebo nepoznali zatiaľ výsledok hodnotenia. Treťou skupinou boli tí respondenti, ktorí implementovali či implementujú projekt H2020. Posledná, štvrtá skupina respondentov boli tí, ktorí nepodávali, nerealizovali, a ani nerealizujú projekt H2020,“ konkretizuje na margo dotazovaných online prieskumu Pástor.

Ako uviedol návratnosť elektronického dotazníka bola vysoká. Celkovo sa analyzovalo 217 kompletných dotazníkov. Popri počte je však ešte dôležitejšia najmä spomenutá štruktúra respondentov.

„Cieľom prieskumu bolo zistiť nové fakty a vyvolať širšiu diskusiu o vede a výskume na Slovensku. Hovoriť o nastolených problémoch, zamyslieť sa nad ich príčinami a nachádzať riešenia, a to predovšetkým v súvislosti s naším zapájaním sa do tak významného európskeho programu, akým Horizont 2020 je,“ uvádza Pástor.

Na základe získaných informácií z prieskumu o zapojení sa Slovenska do programu Horizont 2020 (2014-2020) a ich analýzy vo forme publikácie sa môžu žiadatelia lepšie zorientovať v ponúkaných možnostiach programu a byť v nasledujúcom programe Horizont Európa (2020-2027) úspešnejší.

„Slovenské inštitúcie hodnotili výmenu know-how a skúseností, medzinárodnú spoluprácu a zapájanie sa do projektových konzorcií ako najvýraznejšie pozitívum účasti v programe Horizont 2020. Bariérou sa ukázala vysoká konkurencia v podávaných projektových návrhoch, ale napríklad aj nedostatočné skúsenosti s ich písaním či všeobecná náročnosť projektov v rámci tohto programu. Napriek tomu slovenské inštitúcie, podľa výsledkov prieskumu, vnímajú Horizont 2020 ako jeden z doteraz najlepších programov EÚ pre oblasť výskumu a inovácií. Zároveň oceňujú snahu o zjednodušenie procesov a zníženie administratívnej záťaže,“ uzatvára Pástor.

Publikácia Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu o motívoch a bariérach účasti slovenských žiadateľov v programe H2020 vznikla ako súčasť aktivít národného projektu SK4ERA (Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore), ktorý realizuje CVTI SR. Dokument je dostupný na www.eraportal.sk

Slovenské inštitúcie považujú európsky program Horizont 2020 za jeden z najlepších pre oblasť výskumu a inovácií

 

Posledný update stránky: 2020-06-05 10:56