Slovenská veda ocenená na Taiwane

V dňoch 20. – 23. septembra 2012 sa v priestoroch Taipeiského svetového obchodného centra – Taipei World Trade Centre (TWTC) konal 8. ročník prestížneho medzinárodného veľtrhu vynálezov a technológií s názvom „Taipei International Invention Show and Technomart 2012“, na ktorom bolo medzi ocenenými vynálezmi päť technológií vyvinutých pracoviskami Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského v Bratislave.

Spolu až 6 technológií zo Slovenskej akadémie vied (Ústav polymérov, Ústav anorganickej chémie a Elektrotechnický ústav) a z Univerzity Komenského (Prírodovedecká fakulta a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) bolo prezentovaných slovenskou delegáciou, tvorenou zástupcami Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Účasť zástupcov zo SR bola umožnená najmä vďaka finančnej podpore organizátorov podujatia v spolupráci s Taipeiským zastupiteľstvom v Bratislave a národného projektu CVTI SR spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP Výskum a vývoj s názvom „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“. Na identifikácii potenciálnych vynálezov zo Slovenska vhodných na prezentáciu na tomto fóre sa podieľal aj Úrad priemyselného vlastníctva SR. Výber prihlásených vynálezov zo Slovenskej akadémie vied, vrátane návrhu a realizácie ich prezentácie v Ázii, zabezpečila Kancelária pre transfer technológií, poznatkov a ochrany duševného vlastníctva SAV (KTT SAV) pri Technologickom inštitúte SAV.

V rámci podujatia v Taipei bolo tiež oficiálne podpísané Memorandum o porozumení medzi Centrom vedecko-technických informácií SR a „Industrial Technology Research Institute“ , v ktorom obe strany deklarujú záujem ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti podpory výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií.

Správa z podujatia a fotogaléria

Posledný update stránky: 2012-10-18 11:06