SLORD: Zhrnutie seminára Horizont 2020: európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému


Dňa 19. marca 2018 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach uskutočnil odborný seminár s názvom Horizont 2020: európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému. Podujatie organizovala poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli.

Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková vo svojom úvodnom príhovore upozornila na potrebu zapájania sa do komunitárnych programov EÚ, ktoré dnes tvoria komplementárne nástroje k ďalším fondom EÚ. Podľa poslankyne uspieť v programe Horizont 2020 nie je jednoduché, nie je to však ani nemožné. Košice za posledné obdobie podľa europoslankyne prešli viacero pozitívnymi zmenami, o čom svedčia konkrétne úspechy vysokých škôl, univerzít a vedeckovýskumných centier SAV, ktoré vytvárajú z Košíc úspešný príklad v oblasti výskumu a inovácií na Slovensku.

Anton Čižmár, prorektor pre inovácie a transfer technológií na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE), predstavil vo svojom príhovore doterajšie výskumno-inovačné úspechy a skúsenosti, ktoré TUKE doteraz dosiahla. Univerzita sa momentálne nachádza na 3. mieste v rámci doterajšieho zisku finančných prostriedkov, ktoré získali slovenské univerzity a vysoké školy v programe Horizont 2020. Podľa prorektora sa Košice za posledné desaťročie dostali kvantitatívne a kvalitatívne na vyššiu úroveň najmä prostredníctvom využívania rámcových programov EÚ a európskych investičných a štrukturálnych fondov. Európske programy podpory výskumu a inovácií priniesli TUKE okrem projektov a finančných prostriedkov najmä medzinárodné vedomosti, skúsenosti a dlhoročné partnerstvá. Podľa prorektora je potrebné, aby Košice stavali na svojich základoch a špecifikách, ktoré Košický región predstavuje a zároveň mali ambíciu byť jedinečné. 

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Pavol Sovák, predstavil úspešný projekt 18 centier excelentnosti, 2 univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumného centra Slovenskej akadémie vied (SAV). Všetky investície sa podarilo vybudovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Košice majú dnes podľa rektora jedinečnú sieť spolupráce naprieč všetkými troma univerzitami a SAV, čo zabezpečuje Košiciam výhodu a jedinečný výskumno-inovačný potenciál pre nadchádzajúce iniciatívy. Jednou z prioritných úloh UPJŠ je optimalizovať plnenie zámerov v oblasti inovácií, transferu a IPR prostredníctvom zriadenia novovznikajúceho Technologického a inovačného parku UPJŠ. Univerzita sa aktívne zapája do siete významných univerzít v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA) a v budúcnosti plánuje realizovať viacero prezentácií špičkových výsledkov výskumu a inovácií na pôde Bruselu v spolupráci so Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli.

Andrej Kurucz, vedúci Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), prezentoval okrem štruktúry programu, kľúčových zistení a odporúčaní vyplývajúcich zo strednodobého hodnotenia programu Horizont 2020 aj časovú líniu a prípravu nadchádzajúceho 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie. Vedúci styčnej kancelárie SLORD predstavil priority Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018 - 2020, praktické informácie pri písaní a tvorení projektu a možnosti zapájania sa do európskych iniciatív, novovzniknutú výzvu APVV s cieľom motivovať slovenských výskumníkov k podávaniu prihlášok do rámcového programu Horizont 2020 a hlavné činnosti SLORD.

Tomáš Sabol, profesor z Ekonomickej fakulty TUKE, predstavil svoje bohaté skúsenosti týkajúce sa úspešných projektov najmä v oblasti aplikovaného výskumu v komunitárnom programe EÚ Horizont 2020. Profesor Sabol a jeho tím doteraz realizoval celkovo 27 výskumno-vývojových projektov v rámcových programoch EÚ, aktívne sa spolupodieľal na príprave analýz, štúdií a ďalších projektoch pre Európsku komisiu. Podľa slov profesora Sabola, účasť v špičkových rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie prináša okrem finančných prostriedkov najmä slobodu, nezávislosť, prácu v medzinárodnom kolektíve, prestíž a dlhodobo udržateľné projekty. Podľa profesora je potrebné podporovať spoluprácu medzi súkromným sektorom a univerzitami.

Jan Holeček, vedúci oddelenia strategického plánovania na magistráte v Brne, predstavil hlavné faktory úspechu mesta Brno, ktorému sa za posledných 15 rokov podarilo vybudovať priaznivé inovačné prostredie, ktoré dnes úspešne stimuluje spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami -  krajom, mestom, univerzitou, súkromným sektorom a začínajúcimi podnikmi, vedeckou a výskumnou komunitou a širokou spoločnosťou. Brno je dnes vnímané ako inovačný hub v celom stredoeurópskom regióne. Podľa Holečka je základným kritérium úspechu jasná vízia a strategické plánovanie, ktoré sa odvíja od špecifických vlastností regiónu. Zároveň je potrebné sa neustále zameriavať na kvalitu života v meste a ľudský kapitál, ktorý tvorí základný pilier inovačného ekosystému. 

V neposlednom rade vystúpil so svojou prezentáciou profesor Pavol Miškovský, vedúci Katedry biofyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, ktorý je zároveň vedúcim Centra Interdisciplinárnych Biovied PF UPJŠ a výkonným riaditeľom Saftra Photonics. Profesor Miškovský predstavil jedinečný projekt spoločnosti Saftra Photonics s názvom NANOSCREEN. Firma vytvorila unikátnu technológiu, ktorou sa zásadne zvýši dostupnosť a rýchlosť odhalenia nebezpečných škodlivín v prírode. Teoreticky by zariadenie mohlo kvalitu vody sledovať nepretržite. Prostriedok je schopný združovať nanotechnológie, fotoniku, organickú chémiu a digitálne technológie. Slovenský vynález, ktorý podporila Európska komisia prostredníctvom prestížneho grantu Fázy 2 nástroja SME Instrument, môže mať v budúcnosti široké uplatnenie aj v iných oblastiach. Spoločnosť Saftra Photonics, za ktorou stojí profesor Miškovský, vyhrala najväčšiu start-upovú súťaž na Slovensku – Startup Awards 2017.

Podujatie podnietilo živú diskusiu účastníkov, zúčastnilo sa ho približne 80 účastníkov z prostredia košických univerzít a vysokých škôl, verejných výskumných organizácií, malých a stredných podnikov, košických start-upov, etablovaných firiem vrátane zástupcov košickej samosprávy a mesta Košice.

Posledný update stránky: 2018-03-28 08:34