Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2018 „SFEL2018“

European XFEL, najvýkonnejší rtg. laser na svete, bol uvedený do činnosti v Hamburgu od 1.9.2017, pričom už boli zverejnené prvé dve výzvy na podávanie návrhov na realizáciu experimentov v r. 2017 a 2018. Slovenská republika má v spoločnosti European XFEL GmbH významné postavenie akcionára a aj preto je jedným zo zámerov školy SFEL2018  informovať slovenskú vedeckú komunitu nielen o najnovšom vývoji v XFEL, ale najmä o spôsobe prípravy na realizáciu experimentov za účasti pozvaných zahraničných odborníkov.

Cieľom SFEL 2018 je napomôcť formovaniu novej slovenskej výskumnej a vývojovej komunity pri využívaní röntgenových laserových a synchrotrónových európskych fotónových zdrojov. Cieľom je taktiež zabezpečiť personálne prepojenie slovenskej výskumnej komunity s formujúcimi sa mdzinárodnými vedeckými tímami, ktoré budú využívať zariadenie XFEL, ako aj synchrotrónové zariadenia ESRF Grenoble, DESY Hamburg, a zdroj neutrónov  ILL Grenoble. Projekt SFEL2018 má ambíciu byť účinným nástrojom na podporu transferu poznatkov pri výchove mladých výskumných pracovníkov a univerzitných študentov.

Program školy bude zameraný na oboznámenie sa s vybranými experimentálnymi technikami, ktoré využívajú XFEL a ďalšie významné zdroje synchrotrónového žiarenia. Zvýšená pozornosť bude venovaná zobrazovacím technikám, biologickým a materiálovým aplikáciám. Prenos skúseností a poznatkov od renomovaných zahraničných aj domácich pozvaných expertov na účastníkov SFEL2018 bude realizovaný formou pozvaných plenárnych prednášok, kratších ústnych referátov a príspevkami vo forme posterov. Organizátori vyhlasujú súťaž o najhodnotnejší príspevok doktoranda v kategórii poster a prednáška.

Harmonogram

registrácia účastníkov                                  15.3. – 27.4. 2018

žiadosť o granty                                           4.4. –  27.4. 2018

rozhodnutie o priznaní grantov                      27.4. –  4. 5. 2018

realizácia SFEL2017                                   27.5. – 31. 5. 2018

 

Účastnícky poplatok vo výške 300 Eur plne pokrýva pobytové náklady. Grantová podpora študentov a mladých výskumníkov slovenských univerzít, ústavov SAV a zahraničných výskumných inštitúcií  vo forme odpustenia účastníckeho poplatku, bude zabezpečená refundáciou z prostriedkov European XFEL a MŠVVaŠ SR. Viac informácií je dostupných na webstránke www.sfel.sk.

Posledný update stránky: 2018-04-04 08:40