„Sieťovať“ sa oplatí aj pri malom a strednom podnikaní

Podnikať znamená i napredovať, prinášať inovatívne služby alebo produkty, vnímať  čo robí konkurencia. No a uspieť na domácom trhu je často len jednou z plánovaných mét. Na šikovných malých a stredných a podnikateľov čaká Európa. Existuje sieť, ktorá spája tých, ktorí majú nadnárodné ambície.

Centrum vedecko-technických informácií SR (SR) je súčasťou siete Enterprise Europe Network (EEN) čo aj našim malým a stredným podnikateľom prináša viacero hodnotných služieb, ktoré sú im k dispozícii bezplatne.

„EEN vznikla v roku 2008 na základe iniciatívy Európskej komisie. Predstavuje skutočne jedinečnú príležitosť pri vyhľadávaní zahraničných partnerov. Dokáže uľahčiť vstup na zahraničné trhy či zabezpečiť ochrannú známku. V číslach predstavuje najväčšiu sieť na podporu malých a stredných podnikov a iných organizácií s nadnárodnými ambíciami. Združuje viac ako 600 organizácií, ktoré poskytujú svoje služby vo vyše 60 krajinách,“  konkretizuje Matej Smrek, projektový manažér z CVTI SR. 

CVTI SR ako člen siete EEN zabezpečuje viaceré služby, ktoré môžu malí a strední podnikatelia využiť zdarma. Týka sa tak špeciálneho poradenstva v oblastiach ako sú najmä zapojenie sa do Rámcových programov EÚ pre podporu výskumu a inovácií.  Odborné služby sú zamerané aj na otázky ochrany duševného vlastníctva, vrátane rešeršných služieb či vyhľadávaní partnera pre výskum a vývoj v slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúciách. Pomoc nájdu podnikatelia aj v prípade hľadania zahraničných partnerov pre obchodnú či výskumnú spoluprácu. Ideálnym spôsobom zdieľania informácií sú potom i odborné podujatia či medzinárodné B2B podujatia a v neposlednom rade hodnotné informácie sumarizuje aj vždy aktuálny newsletter.

Na odber newslettra sa môžu záujemcovia zaregistrovať prostredníctvom jednoduchého formulára. Zároveň, ak má inštitúcia záujem napríklad vytvoriť si profil v rámci siete EEN alebo potrebuje ďalšie konkrétne informácie spokojne môžu kontaktovať CVTI SR.

matej.smrek@cvtisr.sk.         


CVTI SR ako člen siete EEN úplne bezplatne ponúka tieto služby:

  • Špecializované poradenstvo v oblastiach, ako sú predovšetkým zapojenie sa do Rámcových programov EÚ pre podporu výskumu a inovácií (Horizont 2020, Horizont Európa). Konkrétne ide o napr. o konzultácie k výberu tematickej oblasti pre projektový zámer, screening projektových návrhov, poradenstvo k oprávnenosti nákladov a k zostavovaniu rozpočtu, administratívne náležitosti podania návrhu, zostavenie konzorcia a iné.
  • Špecializované služby v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva ako konzultácie a poradenstvo k jednotlivým predmetom priemyselného vlastníctva z rôznych oblastí vedy a techniky (patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, a.i.) či rešeršné služby a konzultácie k nim (rešerš na stav techniky, rešerš na aktivity konkurencie, rešerš na právny stav dokumentu, a.i.). Pre MSP ponúkame tiež pomoc pri vyhľadávaní partnera pre výskum a vývoj zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií.
  • Workshopy a školenia na vyššie spomenuté témy.
  • Aktívne vyhľadávanie zahraničných partnerov
    • hľadanie partnera na obchodnú, technologickú alebo výskumnú spoluprácu – vypracovanie profilu organizácie a jeho distribúcia všetkým partnerom siete v 60 krajinách sveta. V prípade obchodnej a technologickej spolupráce je možné zadať ponuku (ponuka  tovaru, služby  či expertíza pri vývoji technológií) alebo požiadavku ( v prípade potreby tovaru/služby/expertízy zo zahraničia).
    • v prípade výskumnej spolupráce vyhľadanie partnerov do vlastného pripravovaného medzinárodného projektového konzorcia v rámci niektorého z komunitárnych programov podporujúcich výskumné aktivity (napr. Horizont 2020, Eurostars ...).
  • Organizácia a spolu-organizácia mimoriadne atraktívnych medzinárodných B2B podujatí.
  • Pravidelné informácie do e-mailovej schránky o všetkých podujatiach, ako aj výber dopytov a ponúk zahraničných firiem, ktoré hľadajú partnerov na spoluprácu.

 

Posledný update stránky: 2022-08-24 10:13