S pojmom vedecká integrita sa je potrebné stotožniť. Praxi pomôžu jasne definované záväzky

Vedecká integrita má byť neoddeliteľnou súčasťou akademickej aj výskumnej praxe. Reálne prežívať pojem integrity praxi pomôžu aj jednoznačne sformulované záväzky pripravenej národnej deklarácie na posilnenie vedeckej integrity na Slovensku. O vôbec prvom oficiálnom dokumente k problematike sa hovorilo na rovnako vôbec prvej celoslovenskej konferencii venovanej tejto téme.

Zorganizovalo ju Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré odborne zastrešilo aj prípravu národného dokumentu.    

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) nedávno predstavilo odbornej komunite pripravenú Deklaráciu o posilnení vedeckej integrity na Slovensku.

Hneď v úvode podujatia -  Národná konferencia o akademickej a výskumnej integrite upriamili pozornosť na pojem vedeckej integrity zástupcovia najdôležitejších aktérov konferencie, ktorými sú CVTI SR a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU).

Ján Kyselovič,  generálny riaditeľ CVTI SR poznamenal, že s pojmom vedecká integrita je potrebné sa stotožniť. Je to základ, aby práca v akademickom aj výskumnom prostredí prebiehala dôverne, nezávisle, objektívne a najmä čestne. Oliver Moravčík, rektor STU v Bratislave poznamenal, že je to vôbec prvá konferencia, k téme vedeckej integrity u nás. Uistil, že STU v Bratislave sa ako prvá bude hrdo hlásiť k Deklarácii.

Deklaráciu o posilnení vedeckej integrity na Slovensku predstavila Soňa Ftáčniková, národný kontaktný bod programu Horizont Európa pre oblasť výskumnej integrity a etiky, zároveň koordinátorka pracovnej skupiny, ktorá sa podieľala na tvorbe dokumentu. Ako poznamenala, ambície dať jasné definície čo je správna vedecká prax, výskumné prostredie podporujúce kultúru vedeckej integrity či aké sú pravidlá na prešetrovanie obvinení z porušení vedeckej integrity, sa pretavili do štyroch konkrétne formulovaných záväzkov deklarácie.

Konferenciu doplnili aj odborné prezentácie ku konkrétnym témam. Hovorilo sa o hrubej forme vedeckého podvodu takzvanom „contract cheating.“ Priblížil ho Tomáš Foltýnek z Masarykovej univerzity v Brne. O tom, že supervízia a mentorstvo je možnosť ako vzdelávať aj o téme vedeckej integrity, hovoril Dušan Meško z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Na fakt, že vedec či akademik musí zvážiť kde publikuje, upozornila Ľubica Lacinová zo Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Ako Ftáčniková spomenula, v následnej panelovej diskusii zaujímalo účastníkov napríklad či sa „contract cheating“ dá detegovať. Či to, aká je situácia s touto formou hrubého vedeckého podvodu práve v Českej republike, ale aj o ich skúsenostiach na Slovensku.  Otázky smerovali aj na vzdelávanie mentorov v schopnosti byť mentorom a supervízorom či celkovo na osvetu k témam publikačnej etiky.  Diskutujúcich samozrejme zaujímal aj pripravený  národný dokument venovaný vedeckej integrite a jej posilneniu. Účastníci sa pýtali napríklad na ďalší postup jej uvádzania do praxe.

Tým zaväzujúcim sa a čo je veľmi hodnotné dobrovoľným momentom, ktorý má odštartovať pretavenie obsahu Deklarácie o posilnení vedeckej integrity na Slovensku do praxe bude jej slávnostný podpis 12. októbra 2021, nad ktorým záštitu prevzala Zuzana Čaputová prezidentka SR.

Predstavitelia širokej akademickej a vedecko-výskumnej obce na Slovensku, sa z pozície inštitúcií, ktoré reprezentujú svojím podpisom dobrovoľne prihlásia k plneniu záväzkov definovaných v deklarácii. 

Konferenciu je možné pozrieť si aj spätne,formou videozáznamov z jednotlivých prezentácií. 

Posledný update stránky: 2021-11-03 09:52