S digitálnymi koordinátormi o digitálnej transformácií vzdelávania na školách

Vzdelávanie, ktoré je inovatívne, vzdelávanie, ktoré učí poznatkom dôležitým pre súčasné a budúce potreby nielen žiakov, ale aj samotných pedagógov.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie svojimi aktivitami dokazuje, že vzdelávanie sa u nás nezastavilo v jednom bode, ale ide s dobou. O trendoch, plánoch v digitálnej transformácii vzdelávania  rokovali digitálni koordinátori slovenských základných škôl na konferencii.

Digitálna doba si vyžaduje aj novú pozíciu školského digitálneho koordinátora. V rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bolo pre túto pozíciu vyškolených už 768 pedagógov v základných a stredných školách. Z nich 379 vykonáva túto pozíciu na čiastočný alebo úplný úväzok s podporou národného projektu edIT, ďalších 139 cez dohody o pracovnej činnosti  v rámci IT Akadémie.  

Na konferencií v dňoch 26.5. – 28.5. 2022 vo Vysokých Tatrách sa zúčastnilo 120 školských digitálnych koordinátorov a riaditeľov zo základných škôl celého Slovenska. „Digitálnu transformáciu vzdelávania považujeme za jednu z hlavných priorít školskej politiky. Prijali sme opatrenia na pokračovanie financovania činnosti školských digitálnych koordinátorov a postupne rozširovanie tejto pozície na ďalších školách,“ uviedla Katarína Kalašová, generálna riaditeľka Sekcie predprimárneho a základného vzdelávania MŠVVaŠ SR, ktorá konferenciu otvorila.

Program konferencie bol zameraný na prezentáciu doterajších skúseností pri rozbehu digitálnej transformácie vzdelávania, na  získanie podnetov pre ďalšiu činnosť. „Hlavnými témami konferencie boli Digitálne kompetencie z pohľadu DigComp a DigCompEDU, Informatické myslenie, Práca s akčným plánom digitálnej transformácie, Od mentoringu ku koučingu,“ doplnila Veronika Hubeňáková, koordinátorka vzdelávania koordinátorov. Počas konferencie sa účastníci venovali aj trendom v STEM vzdelávaní. Súčasťou programu bola tiež posterová sekcia.

Z konferencie si účastníci odniesli množstvo inšpirácii pre svoju činnosť a pre spoluprácu v rámci sieťovania a oblastných Klubov digitálnych koordinátorov. Účastníci sa zároveň vyslovili za pokračovanie vzdelávania a podpory ich činností aj v budúcom školskom roku.

Rovnaká konferencia pre školských digitálnych koordinátorov stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií sa uskutoční v dňoch 16.6. – 18.6.2022. Podrobnejšie informácie o konferencii sú uvedené na oficiálnej webovej stránke národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

S digitálnymi koordinátormi o digitálnej transformácií vzdelávania na školách

Posledný update stránky: 2022-06-03 09:09