Projekt ResInfra@DR: Záverečný odborný seminár o usmerneniach a odporúčaniach pre tvorcov politík a manažérov výskumných infraštruktúr

Projekt ResInfra@DR zorganizoval v Budapešti dňa 27. a 28. novembra 2018 záverečný odborný seminár, ktorý bol zameraný na vytvorenie súboru metodických usmernení a odporúčaní pre tvorcov politík a manažérov výskumných infraštruktúr, o ktorých diskutovalo viac ako 40 odborníkov z dunajského makroregiónu i mimo neho.

Počas posledných 14 mesiacov partneri projektu ResInfra@DR vypracovali 3 usmernenia a 2 súbory odporúčaní. Tieto usmernenia sa zameriavajú na (1) ex-ante hodnotenie; (2) monitorovanie a (3) sociálno-ekonomické vplyvy výskumných infraštruktúr (VI). Odporúčania sa zaoberajú (4) tvorcami politík VI a (5) manažérmi VI.

Koordinátor projektu ResInfra@DR Felix Gajdusek (Centre for Social Innovation, ZSI): "Výskumné infraštruktúry (VI) je potrebné chápať v širšom kontexte, vrátane všetkých elementov, ktoré sú nevyhnutné pre vedenie vedeckého výskumu a šírenie jeho výsledkov – napríklad všetky druhy zariadení a prístrojov, biobanky a iné banky rôznych materiálov, databanky, informačné systémy, ako aj ľudské zdroje, ktoré prevádzkujú VI. Ich primárne a priame dopady sú vedecké, ale mnohé z nich tiež významne prispievajú k technologickému a sociálno-ekonomickému rozvoju."

Odborný seminár bol organizovaný jedným z partnerov projektu ResInfra@DR - Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences in Budapest. Všetky odborné výstupy z workshopu budú verejne dostupné začiatkom roka 2019.

Záverečný odborný seminár o usmerneniach a odporúčaniach pre tvorcov politík a manažérov výskumných infraštruktúr

O projekte ResInfra@DR:

Cieľom projektu je zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie v dunajskom makro-regióne. Vzhľadom na čoraz komplikovanejší mix financovania výskumu a inovácií v dunajskom makro-regióne, spolu s aktuálnym nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré  výrazne ovplyvňujú investície verejného sektora, absencia primeraného ex-ante hodnotenia, monitorovania a výsledkovo orientovaného hodnotenia v oblasti vedy, techniky a inovácií, a najmä v oblasti  výskumných infraštruktúr, je vážnou prekážkou pre celý systém financovania vedy, výskumu a inovácií. Projekt ResInfra@DR (2017 – 2019) stavia práve na týchto faktoroch. Zameriava sa na výskumné infraštruktúry v dunajskom makro-regióne a ponúka vzájomné vzdelávacie príležitosti pre tvorcov politík a zodpovedné inštitúcie pre financovanie výskumných infraštruktúr a prevádzkovateľov výskumných infraštruktúr a ich materské organizácie. Zámerom ResInfra@DR je prispieť jednak k vytvoreniu nových výskumných infraštruktúr a jednak k stanoveniu postupov pre zlepšenie už existujúcich výskumných infraštruktúr. Súčasne sa projekt sústreďuje aj na prehodnotenie ich funkčnosti prostredníctvom rozvoja metód, ktoré adekvátne reflektujú špecifickú situáciu v dunajskom makro-regióne. 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA). Project webpage: http://www.interreg-danube.eu/resinfra-dr

Posledný update stránky: 2018-12-06 13:31