Projekt ResInfra@DR: OZNÁMENIE O VÝZVE PRE EXPERTOV NA ZARADENIE DO REGISTRA HODNOTITEĽOV VÝSKUMNÝCH INFRAŠTRUKTÚR

OZNÁMENIE O VÝZVE PRE EXPERTOV NA ZARADENIE DO REGISTRA HODNOTITEĽOV VÝSKUMNÝCH INFRAŠTRUKTÚR

Projekt ResInfra@DR spustil výzvu pre skúsených hodnotiteľov, ktorí chcú byť zaradení do registra hodnotiteľov výskumných infraštruktúr (VI). Hodnotitelia musia mať vedomosti, skúsenosti a schopnosti vykonávať ex-ante hodnotenia pripravovaných nástrojov VI alebo plánovaných VI v dunajskom makroregióne.

Register budú využívať predovšetkým príslušné ministerstvá, finančné orgány, agentúry zodpovedné za VI a organizácie v oblasti výskumu plánujúce investície do VI. Všetci títo koncoví užívatelia budú mať sídlo v jednom z krajín dunajského regiónu (Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Moldavsko, Čierna Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina).

Účasť v registri hodnotiteľov je určená expertom z/aj mimo dunajského makroregiónu. Kandidáti, ktorí podajú žiadosť v rámci tejto výzvy, budú posudzovaní na základe relevancie a kvality ich žiadostí.


Online registrácia bude spustená do 20. júla 2018, kedy sa výzva uzavrie.


Hľadáme expertov s vysokoškolským vzdelaním a profesionálnym zameraním na prírodné vedy, inžinierstvo a technológie, lekárske a zdravotnícke vedy, poľnohospodárske vedy, spoločenské alebo humanitné vedy. Experti musia mať predchádzajúce skúsenosti aspoň v jednej z nasledujúcich oblastí:

• hodnotenie výskumných infraštruktúr

• hodnotenie výskumných návrhov

• interný audit a/alebo hodnotenie organizácií - najmä výskumných inštitúcií.

Ďalšie potrebné kritériá na zaradenie do registra:

• dobrá znalosť  výskumných infraštruktúr aspoň jednej z krajín dunajského makroregiónu;

• dobré komunikačné zručnosti s osobitným dôrazom na schopnosť vysvetliť zložité témy ďalším zainteresovaným subjektom z rôzneho kultúrneho a inštitucionálneho prostredia;

• dobré analytické schopnosti;

• dobrá znalosť anglického jazyka;

• všeobecné počítačové znalosti.


Je potrebné prečítať si všetky informácie o tejto výzve, ktoré nájdete v dokumente

OPEN CALL FOR EXPERTSTO BE INCLUDED IN THE REGISTRY OF REVIEWERS PERFORMING EX-ANTE ASSESSMENTS OF RESEARCH INFRASTRUCTURES  


Online registračný formulár bude prístupný do 20. júla 2018 na tomto odkaze.

Okrem vyplnenia online registračného formulára musia kandidáti poslať svoje aktuálne životopisy, s dôrazom na ich relevantné skúsenosti s problematikou výskumných infraštruktúr a zoznam vedeckých publikácií (zahrnutý v životopise alebo ako samostatný súbor) e-mailom na: resinfra@online.bg. adresovaný zodpovednej osobe: Marko Hajdinjak.


Posledný termín na predloženie žiadostí je 20. júla 2018, 17:00 h.


Posledný update stránky: 2018-06-26 15:17