Prístup k špecializovaným elektronickým informačným zdrojom

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) zabezpečovalo prístup do špecializovaných elektronických informačných zdrojov (EIZ) pre potreby akademických inštitúcií s využitím prostriedkov Európskych a štrukturálnych fondov (EŠIF) do konca roka 2019 (od roku 2009). Ide o zdroje, ktoré v tomto programovom období nie je možné navýšiť.

Zmena financovania

Z tohto dôvodu sú prístupy k špecializovaným databázam od roku 2020 hradené z prostriedkov samotných vysokých škôl (z prostriedkov určených na dotáciu VŠ)  a účelových rezerv Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Titulov, ktoré oproti 2019 nie sú predplácané je minimum. Ich výber bol vytvorený na základe prejaveného záujmu zo strany vysokých škôl a SAV.

Vysokošpecializované databázy

Databázy Reaxys a SciFinder patria k vysokošpecializovaným titulom, ktorých využívanie sa na rozdiel od iných, celoštátne používaných titulov, koncentruje v podstate na dve verejné vysoké školy.

Databáza Reaxys je rešeršná faktografická databáza využívaná vedecko-výskumnými pracovníkmi prevažne z oblasti teoretickej a aplikovanej chémie a praxe. Reaxys je databáza štruktúr, fyzikálno-chemických vlastností a reakcií týkajúcich sa organických zlúčenín. Od roku 2016 využívanie tejto databázy v relevantných inštitúciách kleslo 30%.

Databáza SciFinder umožňuje online prístup k prestížnej bliografickej databáze Chemical Abstracts. Je to abstraktová a patentová databáza z oblasti chémie a obsahuje informácie o jednotlivých chemických látkach a chemických reakciách. Databáza bola od 1.1.2016 do 31.12. 2019 predplácaná pre osem inštitúcií. Išlo o  tri ústavy SAV a päť verejných vysokých škôl. Od roku 2016 počet vyhľadávaní postupne klesal. Viac ako tisíc vyhľadávaní presiahol len u dvoch z inštitúcií.

S faktom, že špecializované vedecké databázy sú základom pre špičkový výskum môžeme len súhlasiť. Špecializované informačné zdroje však svojím obsahom zahŕňajú vždy len určitú špecifickú oblasť podpory vedy a výskumu. Vyššie spomenuté súvislosti ich využívania sú teda dôležitým faktorom pri zabezpečovaní prístupu k nim. Najmä pri aktuálnej zmene formy jeho financovania.        

CVTI SR v rámci zabezpečenia prístupu k EIZ realizuje len formálno-administratívne zastrešenie procesov verejného obstarávania a zazmluvnenia databáz.

Aktuálne CVTI SR zabezpečuje prístup k elektronickým informačným zdrojom a s ním spojené procesy prostredníctvom národného projektu NISPEZ IV - Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií.

Posledný update stránky: 2020-02-11 13:48