Príbeh 80-tich rokov podpory vedy na Slovensku sa začal v Košiciach

Korene inštitúcie, ktorú dnes môžeme smelo považovať za synonymum podpory vedy na Slovensku, siahajú do Košíc. Práve v tomto meste si svoje 80. výročie založenia aj pripomenula.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) si v pondelok, 26. 11. 2018 vo východoslovenskej metropole pripomenulo 80 rokov od svojho vzniku. V roku 1938 sa tu, na Štátnej vysokej škole technickej Dr. Milana Rastislava Štefánika formovala knižnica, v ktorej môžeme hľadať korene súčasného CVTI SR.

Centrum pri príležitosti jubilea pripravilo podujatie VEDA V MESTE. Vďaka zaujímavým prednáškam mohli žiaci základných a študenti stredných škôl spoznať, že vedecká gramotnosť nás učí poznávať okolitý svet, že vo vede a technike sú oblasti, ktoré dokážu svet meniť, ale i to, že s informačnými technológiami je prepojená i biomedicína.

Prostredníctvom prezentačných stánkov partnerských univerzít a firiem mali možnosť zažiť o niečo pútavejšie stretnutie s informatikou, matematikou či inými prírodnými a technickými vedami. O praktické ukážky sa v interaktívnych stánkoch postarali zástupcovia univerzít a IT firiem.

Popoludnie patrilo formálnemu programu. Odzneli príhovory zástupcov akademickej obce, vrátane zástupcov Technickej univerzity v Košiciach, na pôde ktorej sa podujatie konalo, ale i ďalšej z východoslovenských univerzít, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Nechýbal ani príhovor podpredsedu Slovenskej akadémie vied. Fakt, že CVTI SR sa vo svojich začiatkoch formovalo ako knižnica, podčiarkol príhovor zástupcu Slovenskej asociácie knižníc.     

Generálny riaditeľ CVTI SR, Ján Turňa, vo svojom príhovore poukázal na celonárodnú pôsobnosť centra, vrátane zapojenia regiónu východného Slovenska. Pripomenul napríklad využívanie služieb vzdialeného prístupu k elektronickým informačným zdrojom východoslovenskými univerzitami či aktívnu spoluprácu akademických a vedecko-výskumných pracovísk regiónu pri tvorbe systematickej, národnej podpory v oblasti transferu technológií. Podotkol tiež, že v Košiciach sa aj v súčasnosti nachádza pracovisko CVTI SR. Konkrétne je to pracovisko centrálneho manažmentu národnej teleprezentačnej infraštruktúry vybudovanej na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie vedeckých tímov v rámci SR i mimo nej. Zoznam oficiálnych sídiel CVTI SR sa tak rozširuje o ďalšie pracovisko umiestnené v budove Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach.

Na záver si z rúk generálneho riaditeľa CVTI SR prevzali vybraní zástupcovia akademickej a vedeckej obce pamätné medaily na znak formálneho uznania ich aktívnej angažovanosti pri podpore a propagácii vedy a techniky s celoslovenským dopadom. Prevzali si ich osobnosti z Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenskej akadémie vied.

Centrum vedecko-technických informácií SR si 80. výročie svojho založenia pripomína aj formou ďalších podujatí. Všetky informácie sú dostupné na webovej stránke.

Príbeh 80-tich rokov podpory vedy na Slovensku sa začal v Košiciach

fotogaléria  

Posledný update stránky: 2018-11-28 08:27