Pozývame na odborné diskusné fórum pri príležitosti 80. výročia CVTI SR

Pri príležitosti 80. výročia založenia Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravujeme odborné diskusné fórum. Pozývame Vás spoločne sa venovať aktuálnym témam v oblasti informačnej podpory vedy, transferu technológií, ale aj európskeho výskumného priestoru.    

Jedným z pripravovaných podujatí pri príležitosti 80. výročia CVTI SR je odborné diskusné fórum.

Kompletný program podujatia  

Účasť na podujatí je bezplatná. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára.

Formou panelových diskusií máte možnosť diskutovať na zaujímavé témy:

NA CESTE OD PREDPLATNÉHO K OTVORENÝM INFORMAČNÝM ZDROJOM

 • Ako prístupy k vedeckým informačným zdrojov využívajú vedci vo svojej praxi – či už v rámci vedeckého bádania alebo pri vydávaní vedeckého časopisu?  
 • Aké je úloha CVTI SR ako poskytovateľa prístupov do licencovaných EIZ?  
 • Aký je osobitý význam prístupov do scientometrických EIZ pre slovenskú vedu?  
 • Aké sú trendy vo svete a vízie do budúcnosti v oblasti prístupov k licencovaným EIZ verzus k otvoreným informačným zdrojom pre vedu a výskum?

AKO DOSIAHNUŤ VYUŽITIE VÝSLEDKOV SLOVENSKEJ VEDY V PRAXI?

 • Ako sa realizuje transfer výsledkov VaV na Slovensku v súčasnosti?
 • Aké je úloha CVTI SR a lokálnych CTT pri realizácii transferu výsledkov VaV do praxe?
 • Aká je vízia do budúcnosti v oblasti transferu pre SR?
 • Čo chceme každý zvlášť a tiež spoločne dosiahnuť?
 • Je centrálne poskytovaná pomoc zo strany CVTI SR smerom k jednotlivým akademickým inštitúciám prínosná?
 • V ktorej fáze transferu výsledkov VaV by ste privítali väčšiu mieru pomoci zo strany CVTI SR?

SLOVENSKÝ VERZUS EURÓPSKY VÝSKUMNÝ PRIESTOR A JEHO DIMENZIE

 • Horizont 2020 ako príležitosť pre slovenskú vedu, výskum a inovácie. Individuálne skúsenosti s programom Horizont 2020.
 • Ako môžu národné podporné štruktúry zabezpečiť efektívnu a nestrannú podporu najlepších výskumníkov a výskumných tímov?
 • Ako byť úspešný v rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie.
 • Na čo je potrebné pripraviť sa s čím dokážu pomôcť podporné štruktúry pôsobiace na Slovensku?
 • Aký typ podpory, naopak, vedcom a výskumníkom na Slovensku chýba?
 • Na ktoré nástroje by sa mal národný systém podpory vedy a výskumu zamerať do budúcnosti a aké výhody z toho slovenská veda, výskum a inovácie môže získať?
 • Horizont 2020 je vo svojej poslednej fáze a vedecká komunita sa už pripravuje na nadchádzajúci program Horizon Europe. Je súčasná existujúca podporná štruktúra pre vedu a výskum na Slovensku dostatočná?
 • Odporúčania a výzvy pre ďalšie programovacie obdobie 2021 – 2027

 

 

    

Posledný update stránky: 2018-11-26 09:19