Podpora transferu technológií znamená vyspelosť

Akademické prostredie, veda a výskum, no i podnikanie fungujú na základe vlastných princípov. Aby mohli fungovať spoločne musia sa predovšetkým správne pochopiť. Potom sú to už významní partneri.          

Vedcom či výskumníkom dnes ešte stále chýbajú dostatočné informácie o dôležitosti ochrany duševného vlastníctva. No a podnikateľom sú vzdialení, pretože tí, stále nevýrazne vnímajú význam inovácií pre svoj biznis.

Druhý ročník podujatia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2021 ich preto spája, aby vzájomne podporili vyspelosť – vzájomne podporili transfer technológií.  

Téma

„Hlavnou témou tohtoročného podujatia je pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní. Znamená to vyššiu informovanosť všetkých cieľových skupín o možnostiach a spôsoboch využívania duševného vlastníctva v podnikateľských aktivitách. V praxi sa na akademickej pôde stretávame s tým, že akademici nie sú dostatočne uzrozumení, že výstupy ich vedecko-výskumnej činnosti sú duševným vlastníctvom, a že môžu byť aj komerčne využiteľné v prospech nich samých a ich inštitúcie,“ hovorí Ján Kyselovič, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré podujatie organizuje a doplnil, že: „z pohľadu CVTI SR ide o jednu z najvýznamnejších nami organizovaných aktivít“. Domnieva sa, že „aj podnikatelia majú všeobecne nízke povedomie o možnostiach využívania duševného vlastníctva pri vytváraní zisku a pri zvyšovaní svojej konkurencieschopnosti“. Inovatívnosť je podľa jeho slov len okrajovým predmetom podnikateľskej činnosti u nás.

Prax ukazuje, že prepojenie akademického a podnikateľského sektora na Slovensku je doslova symbolické. Rečou obchodu povedané, akademický sektor sa tomu podnikateľskému nepredáva. No a podnikatelia majú málo času, ochoty a vôle pochopiť svojich potenciálnych partnerov z radov vedecko-výskumných inštitúcií.

Hlavní hostia

Obsahovú kvalitu programu konferencie zaručujú jednotliví pozvaní hostia. Najvýraznejšie mená takzvaných „keynote spíkrov“ aktuálne reprezentuje Palo Luka, ako Chief Operating Officer zo spoločnosti ESET, spol. s r. o.: „Pri spolupráci s univerzitami, ale i inými vedeckovýskumnými inštitúciami, ako napríklad SAV v Bratislave som si uvedomil, že otázka transferu technológií z akademickej pôdy do praxe, ktorú primárne rieši konferencia COINTT, nie je dôležitá len úloha týchto verejnoprávnych inštitúcií a štátu, ale i firiem. Podpora transferu technológií je znakom jednak spoločensky uvedomelej firmy, ktorá si uvedomuje význam podpory výskumu a vývoja, vedy a vzdelávacích inštitúcií vo všeobecnosti. No zároveň je to prejav vyspelosti celkovej spoločnosti krajiny.“ Luka vo svojej prezentácii na konferencii uvedie, prečo je spolupráca s univerzitami pre ESET dôležitá a v čom on osobne vidí jej prínos.   

Že to pri transfere technológií bez komunikácie so štátnou správou jednoducho nejde, potvrdí aj druhý z „keynote spíkrov“ Růžena Štemberková, podpredsedníčka českej národnej platformy Transfera.cz. Jej téma – medzi akademickou obcou a politickými kruhmi – podčiarkne význam úlohy štátu pre fungujúci proces transferu technológií. Rovnako dovolí urobiť si akúsi paralelu so stavom u nás a v Českej republike.         

Registrácia a Informácie

Tento rok si účastníci vypočujú 19 programových vstupov, z ktorých 11 bude panelových diskusií. Súčasťou podujatia bude aj slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021  a odovzdávanie ocenení.

„Už v tejto chvíli vieme povedať, že konferencia bude kombináciou štandardného a online podujatia. Záujemcom z radov akademikov, inovatívnych firiem, odborníkov na duševné vlastníctvo, ale i fanúšikov  inovácií vo verejnosti sme tak vyšli  v ústrety a ponúkame im možnosť výberu. Podujatia sa môžu zúčastniť osobne alebo sa pripoja online formou cez živé internetové vysielanie. V rámci našej spolupráce so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave bude fyzicky konferencia prebiehať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, na Illkovičovej 2 v Bratislave. Konkrétne v jej aulách MAGMA a MINOR, “ konkretizuje Kyselovič.  

Bezplatná registrácia na podujatie je záujemcom k dispozícii už teraz na https://cointt.sk/registracia/. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Podujatie je realizované v rámci riešenia národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk), Investícia do Vašej budúcnosti a spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Všetky aktuálne informácie ku konferencii je možné nájsť priebežne na oficiálnej webovej stránke odborného podujatia.


Podpora transferu technológií znamená vyspelosť 


Akademický a podnikateľský sektor si budú opäť „povedomejší“  PROGRAM COINTT 2021


Save the date

COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT 2021)

19. – 21. 10. 2021

„Pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní“

www.cointt.sk

Posledný update stránky: 2021-09-29 09:00