Pandémia zvýšila záujem o virtuálne študovne. Online prístup k e-knihám si obľúbili najmä študenti

Jednoduchý prístup k dokumentom na podporu vzdelávania, vedy a výskumu a navyše v príjemnom používateľskom prostredí. Pilotný projekt virtuálnych študovní ponúka aktuálne viac ako 400 tisíc strán študijných a vedecko-výskumných titulov. Počas pandémie súvisiacej s koronavírusom sa záujem o túto službu rapídne zvýšil.

Virtuálne študovne sprostredkovávajú zamestnancom a študentom prístup k viac ako 400 000 stranám tých študijných a vedecko-výskumných titulov, ktoré si zvolili samotné univerzity. Hlavným cieľom služby je zabezpečenie jednoduchého a okamžitého virtuálneho prístupu v príjemnom používateľskom prostredí k e-knihám slúžiacim na podporu vzdelávania, vedy a výskumu.  

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) touto formou technologicky zabezpečuje prístup k digitalizovaným knihám pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (682 e-kníh), Ekonomickú univerzitu v Bratislave (339 e-kníh), Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre (140 e-kníh) a Historický ústav SAV (350 čísiel e-časopisov).

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 zaznamenali virtuálne študovne masívny nárast počtu unikátnych používateľov. „Vo februári, ešte pred vypuknutím pandémie, sme mali 573 používateľov.  V marci 1 273 a v apríli až 1 525 používateľov. Počet používateľov za máj, v počte 1 034 a jún má postupne klesajúci trend. Odzrkadľuje to termíny odovzdávania záverečných prác a postupné ukončovanie letného semestra na univerzitách. Z týchto údajov môžeme vyvodiť hypotézu, že systém Virtuálnych knižníc CVTI SR je primárne využívaný študentmi jednotlivých vysokých škôl. Od februára do 10.06.2020 sme zaznamenali 3 903 používateľov, ktorí si prečítali 75 968 strán elektronických kníh,“ konkretizuje Tomáš Fiala, odborný zamestnanec Oddelenia digitalizácie, repozitárov a archivácie CVTI SR.

Ako doplnil najväčší nárast prístupov k zdigitalizovaným dokumentom bol zaznamenaný bezprostredne po zatvorení univerzitných knižníc. Pre študentov a zamestnancov univerzít bola služba Virtuálnych knižníc CVTI SR možnosťou, ako si zabezpečiť kontinuálny prístup ku kľúčovým dokumentom aj počas pandémie ochorenia COVID-19.

„Na získanie lepšieho prehľadu dopadu pandemickéj krízy na poskytovanie služby Virtuálnych knižníc CVTI SR sme štatisticky analyzovali identické časové obdobia rokov 2019 a 2020. Štatistické údaje z obdobia letného semestra marec až jún 2020 hovoria o 3 447 používateľoch. Rovnaké obdobie v roku 2019 len o 860 používateľoch. Čo predstavuje nárast používateľov Virtuálnych študovní o 300,81 percenta. Z ďalších čísiel môžeme spomenúť nárast počtu relácií o 338,44 percenta. Z počtu 744 na 3262,“ uvádza Fiala.

Nárast je možné vidieť aj v ďalších štatistických ukazovateľoch. Napríklad počte zobrazených stránok o 378,22 percenta či náraste trvania relácie o 33,58 percenta.

„O službu Virtuálnej knižnice CVTI SR je zo strany knižníc naďalej záujem. V posledných dňoch sme uzavreli zmluvu na poskytovanie virtuálnej knižnice s Akadémiou ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši s ďalšími záujemcami o prevádzku tejto služby aktívne rokujeme,“ uzatvoril Fiala. 

Nárast používateľov Virtuálnych študovní CVTI SR po zatvorení univerzitných knižníc v spojitosti s COVID-19

 

Štatistické porovnanie používateľov Virtuálnych študovní CVTI SR za identické obdobie roku 2019 a 2020. (údaje z roku 2019 sú bez UPJŠ, ktorá sa do projektu pripojila neskôr).

Pandémia zvýšila záujem o virtuálne študovne. Online prístup k e-knihám si obľúbili najmä študenti 

Posledný update stránky: 2020-07-23 09:16