Odborníci majú jednoduchší prístup k informáciám o grantovej podpore výskumu, vývoja a inovácií z európskych štruktúr

       

Slovensko sa aj  formou nového národného portálu zapojilo do takzvaného Európskeho výskumného priestoru. Vďaka nemu má odborná verejnosť uľahčený prístup ku komplexným informáciám o možnostiach získania grantov z fondov Európskej únie. 

Nový webový portál www.eraportal.sk ponúka odborníkom či už z výskumnej sféry, podnikateľským subjektom, verejným a štátnym organizáciám, neziskovému sektoru, priestor, kde získajú potrebné informácie týkajúce sa možností financovania výskumno-vývojových a inovačných aktivít prostredníctvom európskych grantov.     

Prioritne je portál zameraný na rámcový program Horizont 2020. Aktuálna štruktúra webovej stránky vychádza z aktivít programu. Pridanú hodnotu však tvoria časti venované priamo Európskemu výskumnému priestoru (ERA – European Research Area), etike vo výskume, otvorenému prístupu, ale i pripravovanému, nasledujúcemu programu investícií EÚ pre výskum a inovácie – Horizontu Európa (2021 – 2027).

„Po vzore z okolitých krajín sa v názve portálu objavila skratka ERA, čo zdôrazňuje medzinárodné prepojenie vedy a potrebu väčšej cezhraničnej spolupráce vo výskume a vývoji.,“ hovorí Peter Wachter, koordinátor projektu SK4ERA,  v rámci ktorého bol portál vytvorený.  

Portál prehľadnejšie informuje aj o pripravovaných podujatiach či plánovaných aktivitách. Dôležitou novinkou je sprievodca procesom prípravy projektu. Záujemcovia tu tak môžu nájsť vhodnú výzvu, do ktorej by sa mohli zapojiť alebo užitočné informácie k podaniu projektového návrhu.

ERA portál Slovensko spustilo Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci realizácie národného projektu SK4ERA, ktorý je spolufinancovaný fondmi Európskej únie (ERDF).   

„Projekt SK4ERA má vytvoriť funkčný systém odbornej podpory účasti slovenských inštitúcií  z verejného sektora a podnikov v európskom výskumnom priestore a v európskych výskumných a inovačných programoch.  ERA portál je jedným z nástrojov budovania takejto podpory,“ uzatvára Wachter. 

Pre Slovenskú republiku je dôležité, aby sa aktívnejšie zapájala do iniciatív medzinárodnej spolupráce, nakoľko ide o jeden z faktorov ovplyvňujúci samotnú úroveň národného výskumu a inovácií. Európsky výskumný priestor (ERA) je platformou, ktorá má zoskupovať a posilňovať výskumné úsilie na úrovni EÚ a koordinovať ho s národnými a medzinárodnými iniciatívami. 

Odborníci majú jednoduchší prístup k informáciám o grantovej podpore výskumu, vývoja a inovácií z európskych štruktúr  

Posledný update stránky: 2019-09-30 10:13