O trendovom vyučovaní matematiky či internetu vecí

Vyučovacie predmety ako Informatika v prírodných vedách a matematike či Internet vecí. Špeciálne triedy zamerané na informatiku, ale aj ocenené talenty v oblasti sieťových technológií z radov slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov. O trendoch vo vzdelávaní informatiky a jej prepojení s ďalšími prírodnými a odbornými predmetmi, diskutovalo nedávno viac ako šesťdesiat učiteľov stredných škôl na konferencii NetAcad 2018.

Konferencia NetAcad 2018 poskytla pedagógom možnosť zdieľať vzájomné skúsenosti v oblasti vzdelávania zameraného na technické a prírodovedné predmety,             so zameraním predovšetkým na informačné technológie. Učitelia sa zároveň mohli dozvedieť o aktuálnych trendoch v tomto smere a rozšíriť si tak svoje znalosti v modernej pedagogike.

Inovácie výučby informatiky, prírodných vied či odborných predmetov predstavil na podujatí jeden z prednášajúcich RNDr. Jozef Sekerák, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ten priblížil model špeciálnej triedy zameranej na informatiku, ale aj nové, motivačné predmety ako napríklad Internet vecí či Informatika v prírodných vedách a matematike. Venoval sa tiež projektom ako SAP akadémia, zameranej na podnikovo-informačné systémy, ale aj projektu Sieťová akadémia do vysokoškolského vzdelávania.

Počas podujatia boli slávnostné vyhlásené výsledky  celoslovenskej súťaže Networking Academy Games 2018 (NAG 2018). Už po trinástykrát odborníci ocenili slovenské „sieťové talenty“ z radov stredoškolákov a vysokoškolákov.

Súťaž NAG, ako i podujatie NetAcad 2018 bolo organizované v rámci aktivít národného projektu IT AKADÉMIA– vzdelávanie pre 21. storočie.      

„Slovensko patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií.  Vzdelávací systém, ktorý tvoria štyri univerzitné pracoviska  a viac ako 100 stredných škôl, je schopný ročne  pripraviť viac ako 400 sieťových odborníkov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA. V súčasnosti            v rámci  programu sieťových akadémií študuje v SR viac ako 6 000 študentov. Slovenskí študenti patria k najúspešnejším  aj v  medzinárodnom  meradle,“  konkretizuje  František  Jakab,  riaditeľ Univerzitného  vedeckého  parku  TECHNICOM , Technickej univerzity v Košiciach.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii                     na  http://itakademia.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

O trendovom vyučovaní matematiky či internetu vecí    


FOTOGRAFIE z NetAcad 2018 nájdete na  


Posledný update stránky: 2018-06-18 14:46