O európskych výskumných infraštruktúrach ... aj so zástupcom Európskej komisie

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) usporiadalo v piatok 2. februára 2018 Informačný deň Európske výskumné infraštruktúry. Cieľom tohto podujatia bolo informovať širokú vedeckovýskumnú komunitu o spôsobe využitia výskumných infraštruktúr, a to nielen pre priamych príjemcov grantov v programe H2020.

Na Informačnom dni odznelo sedem príspevkov, ktorých priebeh zahájil vzácny hosť Philippe Froissard, zástupca riaditeľa odboru výskumných infraštruktúr Európskej komisie, DG RTD.

Vystúpil s Pracovným programom 2018 – 2020 – nové výzvy a možnosti, kde podrobne predstavil celý program a aktuálne výzvy: Vývoj a dlhodobá udržateľnosť nových paneurópskych výskumných infraštruktúr, Implementácia European Open Science Cloud, Integrácia a otvorenie výskumných infraštruktúr celoeurópskeho významu, European Data Infrastructure, Preukázanie úlohy výskumných infraštruktúr vo vzťahu k prechodu z otvorenej vedy na otvorenú inováciu, Podpora politík a medzinárodnej spolupráce.

Doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. z Ústavu informatiky SAV pokračoval konceptom European Open Science Cloud – víziou Európskej komisie o rozľahlej infraštruktúre na podporu a rozvoj otvorenej vedy a inovácií v Európe aj mimo nej.

Na tému ďalej nadviazal doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc., zástupca SR v programovom výbore výskumné infraštruktúry, informáciami o úspešnosti a priamom zapojení slovenských inštitúcií vo výskumných infraštruktúrach. Odpovedal zúčastneným na mnohé otázky a poskytol im užitočné informácie a rady, ktoré by mali smerovať k úspešnému vývoju potenciálnych projektov.

Ing. Dominika Zsapková Haringová (NCP TC AV ČR) prišla z Technologického centra v Českej republike odprezentovať projekt RICH a zapojenie českých inštitúcií vo výskumných infraštruktúrach.

Potrebu právnej a ekonomickej pripravenosti pri predkladaní projektu pripomenula JUDr. Viera Petrášová z CVTI SR svojím príspevkom o vytvorení a otvorenosti výskumných infraštruktúr. Bližšie predstavila osobitný právny rámec EÚ určujúci princípy riadenia a financovanie výskumných infraštruktúr – ERIC – konzorcium európskej výskumnej infraštruktúry (European Research Infrastructure Consortium) – ktorý umožňuje rôznorodé a najmä plne flexibilné modely riadenia paneurópskych výskumných infraštruktúr.

Prezentáciou o projekte ResInfra@DR – výskumné infraštruktúry v Dunajskom regióne pokračovala Mgr. Ing. Anna Krivjanská z CVTI SR. Cieľom tohto projektu je zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie v Dunajskom makro-regióne. Príjemnou vsuvkou bolo pozvanie potenciálnych uchádzačov na tréningy manažmentu výskumných infraštruktúr, ktoré by mali rozšíriť ich znalosti a skúsenosti v oblasti efektívneho riadenia výskumných infraštruktúr.

Na záver vystúpila Ing. Alena Malachová z CEITEC, ktorá informovala o novom ESFRI projekte EuroNanoLab.

Podujatie sa konalo v rámci realizácie medzinárodné projektu ResInfra@DR – výskumné infraštruktúry v Dunajskom regióne, v ktorom pozíciua partnera projektu zastáva aj CVTI SR. 

FOTOGALÉRIA

Posledný update stránky: 2018-02-05 10:47