Nové predmety či stáže. Aktivity národného projektu reálne inovujú vzdelávanie v oblasti IT aj na vysokých školách

Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie inovuje vzdelávanie nielen na základných a stredných školách prostredníctvom nových inovatívnych metodík pre učiteľov, ale vytvára a zaraďuje nové a inovovaných predmety aj do študijných programov vysokých škôl.

Inovácia vysokoškolských predmetov a študijných programov pre informatikov a neinformatikov na vysokých školách, koordinácia obsahu a metód vzdelávania s potrebami IT sektora, konzultácie s expertmi a stáže učiteľov v IT firmách, workshopy, videokonferenčné semináre sú len malou ukážkou foriem inovácie vzdelávania na vysokých školách pre informačnú spoločnosť.

Rozvoj internetu spôsobil, že v dnešnej dobe je potrebné spracovať a analyzovať veľké množstvo údajov v reálnom čase. Dnešní používatelia očakávajú rýchlu odozvu od aplikácií, ktoré používajú aj v prípade, že ide o komplexné riešenia pracujúce s veľkými množstvami údajov. Vzniká nová generácia databáz, ktoré s údajmi pracujú priamo v operačnej pamäti, čím sa výrazne zrýchlia výpočty s týmito údajmi.

V rámci národného projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie vzniklo viacero bakalárskych a diplomových prác aplikačného charakteru vo všetkých 4 oblastiach odborného zamerania – Dátová veda (Data Science), Internet vecí (Internet of Things), Počítačové siete (Computer Networks) a Podnikovo-informačné systémy (Business Information Systems). Príkladom úspešnej bakalárskej práce je práca Bc. Tomáša Kekeňáka s názvom Objavovanie znalostí v časových údajoch pomocou databáz uložených v pamäti pod vedením Ing. Mirona Kuzmu, PhD., riešiteľa projektu za oblasť Podnikovo-informačných systémov.

Ďalším  z konkrétnych prínosov projektu IT Akadémia je aj zaradenie nových a inovovaných predmetov do študijných programov vysokých škôl, ktoré by nevznikli bez podpory projektu IT akadémia. Medzi takéto predmety patria napríklad:

- NoSQL databázy, Prípadové štúdie dolovania údajov, Strojové učenie, Základy internetu vecí, Výpočty v prostredí SAP HANA (na UPJŠ v Košiciach),
- Vývoj aplikácií pre Internet vecí, Inteligentné kyberfyzikálne systémy (na TUKE v Košiciach),
- Programovanie aplikácií so senzormi, Educational Data Mining (na UKF v Nitre),
- Internet vecí (na UNIZA v Žiline).

Na partnerských univerzitách v rámci študijných programov boli implementované aj certifikované bloky „IT pre prax,“ ktorých cieľom je zlepšiť vedomosti a praktické skúsenosti študentov neinformatických smerov v oblastiach IT zamerania. V uplynulom mimoriadnom období ich výuka prebiehala dištančnou formou.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch nie len pre vysokoškolákov  a o výsledkoch národného projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Nové predmety či stáže. Aktivity národného projektu reálne inovujú  vzdelávanie  v oblasti IT aj na vysokých školách

Posledný update stránky: 2020-07-08 13:55