Nová podpora excelentného výskumu je príležitosťou pre najlepších. Horizont Európa ako ďalší rámcový program pre podporu vedy, výskumu a inovácií

V čerpaní kľúčových zdrojov financovania špičkového vedeckého výskumu sme stále na chvoste rebríčka. Nový rámcový program Horizont Európa nám môže pomôcť to zlepšiť.

Horizont Európa je v poradí už deviatym rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, ktorý v období rokov 2021 až 2027 plynulo nadviaže na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii.

Nový program bude podporovať témy a oblasti rozčlenené do troch hlavných pilierov: Excelentná veda, Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a Inovatívna Európa.

Centrum  vedecko-technických informácií SR ako sídlo Národných kontaktných bodov pre program Horizont 2020 aktuálne predstavilo odbornej verejnosti, vedeckým pracovníkom, kľúčovým hráčom, ale aj ďalším aktérom z vedy, výskumu a priemyslu nadväzujúci program  Horizont Európa.

Ako v úvodnom príhovore zdôraznil Ľudovít Paulis, štátny tajomník pre vedu, výskumu a inovácie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pomaly sa končí programové obdobie 2014 - 2020 a hoci Slovensko vyčerpalo v tomto období o približne 60% viac prostriedkov z programu Horizont 2020, ako v  predchádzajúcom rámcovom programe, stále sme na chvoste európskeho rebríčka. „Boli by sme radi, ak by sa to v Horizonte Európa zlepšilo. Podmienky účasti v podstate nadväzujú na svojho predchodcu. Nové výrazné črty predstavuje dôraz na prierezovosť, otvorenú vedu, inováciu, nový prístup k partnerstvám, riešenie celospoločenských výziev formou misií.“

Kvetoslava Papanová, koordinátorka národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa z CVTI SR spomenula, že Horizont Európa bude poskytovať granty na vedecké, výskumné a inovačné projektové zámery vo vopred definovaných oblastiach. „Hlavnou cieľovou skupinou sú výskumní pracovníci, výskumno-vývojové inštitúcie, ale aj individuálni vedci, neziskové organizácie či subjekty verejného a súkromného sektora.“ Zároveň informovala, že navrhnutý rozpočet pre program predstavuje približne 85 mld. EUR a výška poskytnutých grantov sa môže pohybovať v intervale od 70  do 100 %.       

Celodenné podujatie Kick-off podujatie k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe na roky 2021 - 2027 pripravilo CVTI SR a uskutočnilo sa 29. 10. 2020 online formou.

Videozáznamy z prezentácií či ďalšie podrobné informácie sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke  prostredníctvom www.eraportal.sk    

Nová podpora excelentného výskumu je príležitosťou pre najlepších. Horizont Európa ako ďalší rámcový program pre podporu vedy, výskumu a inovácií

 

Posledný update stránky: 2020-12-02 13:08