Neformálne vzdelávanie - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

 

V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie  sa dňa 18.  januára  2018 (vo štvrtok) v čase  9:00  – 14:30 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Moyzesova 11  v  Košiciach v posluchárni RB0A5 bude konať  prvé  stretnutie neformálneho  vzdelávania riaditeľov základných astredných škôl košického a prešovského kraja.

 

Témami stretnutia sú:
  1. Prínos národného projektu pre súčasné a budúce potreby IT sektora
  2. Premena tradičnej školy´na modernú  – inovácia prírodovedného a technického  vzdelávania vo forme praktických ukážok
  3. Riaditeľ a jeho postavenie v projekte
 
Vzdelávanie je prioritne určené pre riaditeľov škôl, ktorí zodpovedajú za manažovanie rozvojových a vzdelávacích aktivít školy, za usmerňovanie kariérneho rastu učiteľov. Efektívnosť zavádzania inovácií na školách do veľkej miery závisí od vnútorného stotožnenia s potrebou riešiť problém, pochopením kľúčových aspektov potrebných zmien a osvojením si spätno-väzbových a regulačných mechanizmov nevyhnutných pre implementáciu celého procesu inovácie. Za zmysluplné zapojenie kolektívu riešiteľov školy do projektu, naplnenie merateľných ukazovateľov a dosiahnutie vytýčených cieľov rovnako zodpovedá riaditeľ. Práve preto je cieľom vzdelávania riaditeľov  pripraviť ich na naplnenie tohto poslania.
 
Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Neformálne vzdelávanie - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť    

Posledný update stránky: 2018-01-16 13:57