Neformálne vzdelávanie - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť - vo februári aj pre päť ďalších krajov

Avízo:   Neformálne  vzdelávanie  - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

V  rámci národného  projektu  IT  Akadémia  - vzdelávanie pre 21. storočie  sa budú konať   prvé  stretnutie neformálneho  vzdelávania  riaditeľov  základných  a stredných škôl :

- Nitrianskeho  a Trnavského kraja  -  dňa  12. februára 2018 (v pondelok ) v čase  9:00  – 14:30 na  pôde Univerzity Konštantína Filozofa, Tr. Andreja Hlinku 1, Nitra  v Aule na  prízemí  (vľavo od vrátnice)

- Banskobystrického  kraja  - dňa  13.  februára  2018 (v  utorok ) v čase  9:00  – 14:30 na  pôde  Fakulty  prírodných vied UMB, Tajovského 40 v Banskej Bystrici v miestnosti F313

- Žilinského  a Trenčianskeho kraja  - dňa  15. februára 2018 (vo štvrtok ) v čase  9:00  – 14: 30 na  pôde Žilinskej univerzity v Žiline , v miestnosti RC009 - konferenčné centrum (budova RA)

Témami stretnutia sú:

  1. Prínos národného projektu pre súčasné a budúce potreby IT sektora
  2. Premena tradičnej školy na modernú  – inovácia prírodovedného a technického  vzdelávania vo forme praktických ukážok
  3. Riaditeľ a jeho postavenie v projekte

Vzdelávanie je prioritne určené pre riaditeľov škôl, ktorí zodpovedajú za manažovanie rozvojových a vzdelávacích aktivít školy, za usmerňovanie kariérneho rastu učiteľov. Efektívnosť zavádzania inovácií na školách do veľkej miery závisí od vnútorného stotožnenia s potrebou riešiť problém, pochopením kľúčových aspektov potrebných zmien a osvojením si spätno-väzbových a regulačných mechanizmov nevyhnutných pre implementáciu celého procesu inovácie. Za zmysluplné zapojenie kolektívu riešiteľov školy do projektu, naplnenie merateľných ukazovateľov a dosiahnutie vytýčených cieľov rovnako zodpovedá riaditeľ. Práve preto je cieľom vzdelávania riaditeľov  pripraviť ich na naplnenie tohto poslania.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Neformálne  vzdelávanie  - Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ pre premenu školy na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť


Posledný update stránky: 2018-02-08 13:28