Navštívili nás kolegovia z fínskeho CSC – IT Center for Science

Návšteva fínskej delegácie z CSC – IT Center for Science vo Fínsku predstavovala pre CVTI SR príležitosť k nadviazaniu vzájomnej spolupráce. „V rámci spoločnej diskusie sme vyjadrili obojstranný záujem na spoločnom zapojení sa do medzinárodných projektov a programov zameraných na podporu a výskumu a vývoja,“ uviedol na margo stretnutia Ľubomír Bilský, riaditeľ Sekcie podpory vedy CVTI SR.    

Centrum vedecko – technických informácií SR, ako Národný referenčný bod pre Open Access politiku Európskej komisie za SR, zaujímala i možnosť spolupráce v rámci otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám a výskumným dátam.

„Vítame možnosť zapojiť sa do iniciatívy EUDAT, v ktorom je CSC jedným z partnerov. Iniciatíva je zameraná na problematiku uchovávania, voľného sprístupňovania a procesu spracovávania  výskumných dát,“ uviedol Bilský.  Ako ďalej doplnil, CVTI SR môže v tomto smere podpísať Memorandum o spoluprácu medzi CVTI SR a iniciatívou EUDAT.

Nemenej zaujímavou je aj možnosť členstva CVTI SR v Research Data Alliance (RDA).    

Kolegovia z Fínska získali ucelený prehľad o aktivitách CVTI SR. Predstavený im bol napríklad Antiplagiátorský systém, aktivity v oblasti otvoreného prístupu v prepojení s celkovou podporou vedy. V súvislosti s hodnotením vedy sa hovorilo napríklad o Centrálnom registri publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálnom registri umeleckej činnosti (CREUČ). Dôležité bolo spomenutie aktivít v rámci Európskej únie, ako napríklad pôsobenie Styčnej kancelárie v Bruseli a činnosť národných kontaktných bodov HORIZONT 2020.

„Kolegov z CSC zaujímali aj aktivity v oblasti transferu technológií a prepájanie vedecko-výskumných inštitúcií s praxou a tiež oblasť popularizácie vedy a techniky napríklad prostredníctvom Týždňa vedy a techniky. V týchto oblastiach má CVTI SR viac skúseností a praktických výsledkov ako fínski partneri,“ doplnil Bilský. 

Stretnutia s fínskou delegáciou sa zúčastnil aj Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR. Za fínsku stranu bol účastný Kimmo Koski, generálny riaditeľ CSC - IT Center for Science.

FOTOGALÉRIA


CSC – IT Center for Science je neziskovou organizáciou riadenou fínskym Ministerstvom školstva a kultúry. Je silným inštitucionálnym článkom fínskeho výskumu a vývoja. Ponúka služby spojené s poskytovaním infraštruktúry IKT - napríklad sieťové služby, výpočtové služby až do úrovne superpočítačových či manažment informačných služieb. Služby sú poskytované vysokým školám, verejnému sektoru, výskumným centrám, ministerstvám, ale i komerčným spoločnostiam.

Posledný update stránky: 2015-11-09 12:46