Matematika, Fyzika či Biológia po novom. Aj o tom budú učitelia základných škôl diskutovať na pripravovanej konferencii.

Učitelia Matematiky, Fyziky, Biológie či ďalších predmetov majú k dispozícii inovatívne metodiky výučby. U žiakov základných škôl sa zisťovala bádateľská spôsobilosť - úroveň Informatického myslenia. Učitelia sa môžu rozvíjať v oblasti digitálnej a vedeckej gramotnosti. Aj tieto témy odznejú na pripravovanej konferencii národného projektu podporujúceho trendy vzdelávania vo vedomostnej spoločnosti.

Učitelia základných škôl majú príležitosť odborne diskutovať a zdieľať svoje skúseností. Na pripravovanej konferencii sa dozvedia bližšie informácie o inovácii výučby napríklad informatiky na I. a II. stupni ZŠ, ale aj Matematiky, Fyziky, Chémie či Biológie a ďalších. Zoznámia sa s novými metodikami v jednotlivých predmetoch, ktoré budú doplnené o fakty týkajúce sa ich overovania v praxi či hodnotenia. Doplnia ich príklady z praxe od samotných učiteľov, ktorí sa do projektu zapojili.

Prezentujúci odborníci predstavia učiteľom aj priebežné výsledky testu bádateľských spôsobilostí a testu úrovne informatického myslenia žiakov základných škôl. 

Národný projekt ponúka vzdelávacie aktivity i pre učiteľov. Do kontinuálneho vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ sa v 28 akreditovaných programoch zapojilo doteraz 713 účastníkov. Ako vzdelávanie prebieha, a aké sú  výstupy absolventov Aktualizačného vzdelávania učiteľov zameraného na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti sa učitelia dozvedia priamo na podujatí.   

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie chce napomôcť naplniť potreby a očakávania IT priemyslu na Slovensku. Ten, ako hlavnú prekážku rastu, identifikoval nedostatok kvalifikovaných IT špecialistov. Situácia sa týka rovnako súčasnosti, tak i nadchádzajúcich rokov. Aktuálne požiadavky IKT priemyslu hovoria o troch až päť tisíc  špecialistoch na doplnenie chýbajúceho počtu. V nasledujúcich piatich - desiatich rokoch bude potrebných tisíc až dve tisíc informatikov ročne.

Aktuálne je do projektu, formou uzavretých zmlúv o spolupráci, zapojených  210 základných škôl takzvaných „IT Akadémia partnerov.“ Najväčší počet zapojených škôl je v Košickom kraji, najmenší aktuálne v Trnavskom kraji.

Konferencia pre učiteľov základných škôl sa uskutoční 29.  novembra - 1. decembra 2018 vo Vysokých Tatrách. Podujatie sa koná v rámci národného projektu           IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.  Účasť na konferencii je bezplatná. Pre registráciu na podujatie je potrebné vyplniť prihlasovací formulár.

Podrobnejšie informácie o podujatí sú dostupné na oficiálnej webovej stránke projektu.

http://itakademia.sk/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Matematika, Fyzika či Biológia po novom. Aj o tom budú učitelia základných škôl diskutovať na pripravovanej konferencii. 

Posledný update stránky: 2018-12-06 10:11