Lepšia diagnostika a zdravšie životné prostredie zaujali prvé miesta tohtoročnej Ceny za transfer technológií na Slovensku

Tohtoročná Cena za transfer technológií na Slovensku patrí inovácii ohľaduplnej k životnému prostrediu. Rovnako o ohľaduplnosti, ale smerom k pacientovi pri endoskopickom vyšetrení, hovorí víťaz kategórie Inovátor / Inovátorka. 

Osemnásť prihlásených inovácií a piati kandidáti na víťazného „inovátora/inovátorku.“ Cena za transfer technológií sa tentokrát dostala do rúk tímu z Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a prof. Mgr. Ivanovi Martinčekovi, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline. „V predchádzajúcich piatich ročníkoch sa v kategórii INOVÁCIA, okrem prvého ročníka v ktorom zvíťazila technológia 'Biodegradovateľné plasty' zo Slovenskej akadémie vied, darilo najmä technológiám z medicínskej oblasti, ktoré pochádzali z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, či Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Aktuálny, šiesty rok nastala zmena a najväčší záujem členov hlasovacej komisie získala technológia z oblasti materiálového výskumu,“ približuje Mária Pospíšilová z CVTI SR.

Spomedzi osemnástich prihlásených technológií si víťazné prvenstvo odniesla priemyselná technológia. Pôvodcami technológie sú prof. Ing. Darina Ondrušová, Phd., prof. Ing. Mariana Pajtášová, PhD. a Ing. Ivan Labaj.  Inováciu Receptúra elastomérnej zmesi s nízkym valivým odporom, približuje prof. Ondrušová: „Jedná sa o inovatívne zloženie elastomérnej zmesi na báze prírodného kaučuku, v ktorej najväčší podiel klasického plniva – sadzí je nahradený alternatívnym plnivom na báze vedľajšieho produktu z energetiky.“ Inováciu možno využiť pri výrobe gumových a gumovo-kovových výrobkov. Predovšetkým plných kolies rôzneho typu, silentblokov a iných výrobkov z lisovanej technickej gumy. Pridanú hodnotu inovácie tvorí aj jej ekologickosť: Hlavný ekologický aspekt inovácie spočíva v novom postupe materiálového zhodnotenia vedľajšieho energetického produktu, ako surovinovej náhrady klasického gumárskeho plniva – sadzí. Zlepšenie kvalitatívnych parametrov výsledného produktu možno považovať za hlavný prínos tejto inovácie. Náhrada sadzí použitým alternatívnym plnivom súčasne umožnila zjednodušenie zloženia zmesi, v ktorej nie je potrebné aplikovať niektoré nežiaduce látky. Tým sa odbúra aj možný negatívny vplyv na životné prostredie,“ dopĺňa Ondrušová.

Profesor Martinček získal ocenenie za prístup k procesu transferu technológií v prípade takzvaného „kapsulového endoskopu.“ Profesor Martinček je človek 'zapálený' pre praktickú vedu. Dôkazom tohto tvrdenia je i jeho technológia kapsulového endoskopu, ktorú až do štádia funkčného prototypu vyvinul na základe vlastnej návštevy u lekára a nedostatočnej úrovne odpovedí na jeho otázky, ktorá vyplývala z absencie vhodnej vyšetrovacej technológie. Ocenili sme predovšetkým to, že pán profesor postupoval už vo fáze výskumu podľa pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať pre možné uplatnenie technológie v praxi. Značnú pozornosť venoval prototypizácii a optimalizácii zariadenia,“ hovorí Pospíšilová. „Pri výskume, ako i vývoji zariadenia som úzko spolupracoval s doktorom Petrom Bánovčinom z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Proces ochrany a komercializácie už od začiatku koordinujem s Centrom pre transfer technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Aktuálne sme vo fáze, kedy úzko spolupracujeme aj priamo s CVTI SR a jeho Centrom transferu technológií,“ dopĺňa Martinček.    

Cena za transfer technológií bola udeľovaná v rámci konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018. Podujatie už ôsmy rok organizuje CVTI SR. Tento rok hostilo, okrem odborníkov zo Slovenska a Čiech aj zástupkyňu z Oxford University. Aktuálny ročník bol podporený i medzinárodným projektom EcoInn Danube, ktorý CVTI SR koordinuje ako hlavný partner. 

foto: Víťazi Ceny za transfer technológií 2018 (CVTI SR)

Posledný update stránky: 2018-10-10 14:35