Konferencia učiteľov stredných škôl zapojených do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ priniesla zaujímavé podnety pre orientáciu mladých ľudí na štúdium informatiky a IKT.

foto: Facebook IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

Konferencia učiteľov stredných škôl zapojených do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ priniesla zaujímavé podnety pre orientáciu mladých ľudí na štúdium informatiky a IKT.

V  dňoch 17. - 19. októbra 2019 sa v Tatranských Matliaroch uskutočnila konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 198 účastníkov - učiteľov informatiky, matematiky, fyziky, biológie, chémie, geografie a predmetov zameraných na IKT, expertov z CVTI SR a partnerských vysokých škôl (UPJŠ, TUKE, ŽU, UKF a UMB),  zástupcov IT Asociácie Slovenska, klastra Košice IT Valley a IT firiem.

„Na konferencii sme sa zamerali nielen na inováciu výučby existujúcich predmetov v rámci Štátneho vzdelávacieho programu prostredníctvom 898 inovatívnych metodík, ale aj na desať nových predmetov, ktoré boli vytvorené pre triedy so zameraním na informatiku a motiváciu žiakov študovať na vysokých školách informatiku a IKT,“  hovorí Dušan Šveda z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, gestor IT Akadémie.

Rokovanie konferencie sa nieslo v duchu fascinujme naše deti objavovaním. „Bádateľský prístup k vyučovaniu je predpokladom pre rozvoj vedeckej gramotnosti, informatického a tvorivého myslenia,“ zdôraznil Jozef Sekerák, jeden z odborných garantov aktivít projektu. V panelovej diskusii prezentovali zástupcovia IT sektora požiadavky na IT zručnosti absolventov škôl. „Ak vzdelávací systém nebude pružne reagovať na digitálnu transformáciu a potreby IT sektora, Slovensku hrozí výrazné zaostávanie za členskými krajinami EÚ. Výstupy z projektu IT Akadémia idú správnym smerom, potrebné je zamerať sa na ich udržateľnosť,“ uviedol Pavol Miroššay, výkonný riaditeľ Košice IT Valley.

Program konferencie bol bohatý. Učitelia mali možnosť v predmetových skupinách podeliť sa so skúsenosťami pri využívaní inovatívných metodík, diskutovať s tvorcami predmetov Internet vecí, Informatika v prírodných vedách a matematike a ďalších informatických predmetoch. Mnohé inovatívne prvky a nástroje zamerané napríklad na kybernetickú bezpečnosť, virtuálnu realitu, si mohli priamo vyskúšať. „Veľmi sa mi páčilo, že nám informácie neboli len prezentované, ale sme si mnoho metodík mohli aj vyskúšať a niektoré sme aj držali v rukách v podobe pracovného listu  a aspoň niektoré zaujímavé úlohy sme realizovali ako žiaci. Vcelku hodnotím všetko pozitívne a idem postupne získané informácie, inšpirácie a novinky zapracovať do môjho vyučovania,“ zhodnotila Mária Vavrová zo Spojenej školy sv. košických mučeníkov v Košiciach. „Na tých častiach čo som sa zúčastnil, z tých ľudí sršalo nadšenie. Bolo by potrebné, aby takíto motivátori odprezentovali svoje skúsenosti na každej škole a všetkým učiteľom,“ ocenil pracovnú atmosféru konferencie Martin Gabauer zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. A ako dodala Andrea Zemanová z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne: „Konferencie v podobnom duchu by sa mali pre učiteľov konať pravidelne.“

Závery odkazy z konferencie sú uvedené na webovej stránke www.itakademia.sk.

V rámci národného projektu sú plánované ešte dve takéto konferencie – v apríli 2020 pre učiteľov ZŠ a v septembri 2021 znovu pre učiteľov SŠ.

Konferencia učiteľov stredných škôl zapojených do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ priniesla zaujímavé podnety pre orientáciu mladých ľudí na štúdium informatiky a IKT.   

Posledný update stránky: 2019-10-21 16:42