Kampaň na podporu bezpečnej akadémie. Podporu vyjadruje aj CVTI SR

Projekt GENDERACTIONplus financovaný z programu Horizont Európa a sesterské projekty v rámci osláv medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede pod záštitou Organizácie spojených národov #IDWGS 2023 spustili kampaň #SafeAcademia zameranú na zvyšovanie povedomia o potrebe vytvárania bezpečného, rešpektujúceho a inkluzívneho prostredia na akademickej pôde pre všetkých.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky sa v pozícii inštitúcie na podporu výskumu a inovácií prihlasuje k európskym vedným politikám: „Ľubľanskej deklarácii[1] a nadväzujúcej politickej akcii 5 Európskeho výskumného priestoru: „Podpora rodovej rovnosti a inklúzie s ohľadom na Ľubľanskú deklaráciu[2] s kľúčovým dopadom na vývoj v oblasti začleňovania rodovej rovnosti do obsahu výskumu a inovácií. CVTI SR v intenciách oboch stratégií podporuje vytváranie podmienok pre bezpečné, rešpektujúce a inkluzívne prostredie na akademickej pôde pre všetkých.

CVTI SR do plánu rodovej rovnosti včlenilo opatrenie zamerané na vytvorenie Inštitucionálnej politiky prevencie a eliminácie sexuálneho obťažovania na pracovisku.

CVTI SR sa v pláne rodovej rovnosti do konca roka 2023 zaviazalo vypracovať a zaviesť interný dokument definujúci postup na nahlasovanie a riešenie prípadov obťažovania a zrealizovať tréning pre zamestnankyne a zamestnancov zameraný na zvyšovanie povedomia o rodovej rovnosti vrátane odstraňovania rodovo podmieneného násiliu a sexuálneho obťažovania na pracovisku.

CVTI SR podporuje kampaň #SafeAcademia v rámci #IDWGS 2023 a vyjadruje svoj súhlas s výzvou na prijatie opatrení na ukončenie rodovo podmieneného násilia, ktorá bola vyhlásená v rámci českého predsedníctva v Rade EÚ v novembri 2022[3] okrem svojho podpisu aj týmto vyhlásením.

Zdroje:

Politická agenda Európskeho výskumného priestoru. Prehľad opatrení na obdobie 2022-2024. European Research Area Policy Agenda (europa.eu).

https://gbv2022.eu/wp-content/uploads/2022/11/Call-for-Action_GBV-2022_final.pdf

PRRCVTI_new.pdf (eraportal.sk)[1] Ľubľanská deklarácia o rodovej rovnosti vo výskume a inováciách pripravili dve predsednícke trojice (DE, PT, SI a FR, CZ, SE) a slovinské predsedníctvo ho predložilo členským štátom v Rade pre konkurencieschopnosť 28. septembra 2021. Vo vyhlásení sa potvrdzuje záväzok členských štátov a Európskej komisie vykonávať  rodovej rovnosti a uplatňovania rodového hľadiska v novom EVP a načrtáva prioritné oblasti, ktorými sa treba zaoberať s cieľom podporiť  inkluzívneho EVP pre všetkých.

Prioritné oblasti, ktoré sa zdôrazňujú v Ľubľanskom vyhlásení, sú tieto:

- Zabezpečiť spravodlivé, otvorené, inkluzívne a rodovo rovné kariérne dráhy vo výskume a zohľadniť prierezové perspektívy

rodových nerovností;

- Uľahčiť možnosti vzájomného učenia sa prostredníctvom spoľahlivého riadenia typu "forma nasleduje funkciu";

- Využívať existujúce a novo vyvinuté nástroje, ako sú plány rodovej rovnosti, pre uľahčenie systémovej inštitucionálnej zmeny a odstrániť inštitucionálne prekážky;

- Riešiť rodovo podmienené násilie a bojovať proti nemu;

- podporovať aktívne monitorovanie a hodnotenie s cieľom zabezpečiť kontinuálne zlepšovanie;

- Využívať synergie na zlepšenie výsledkov v oblasti rodovej rovnosti v rámci ERA, ale aj v rámci doplnkových oblastí ako je európsky priestor vysokoškolského vzdelávania, fondy kohéznej politiky, inovačné ekosystémy, ako aj v iných oblastiach, ako sú medzinárodnej spolupráci.

- Na základe uvedených priorít a činností plne uznať uplatňovanie rodového hľadiska ako horizontálnu zásadu.

[2] Politická agenda Európskeho výskumného priestoru. Prehľad opatrení na obdobie 2022-2024. s. 8.

Kampaň na podporu bezpečnej akadémie. Podporu vyjadruje aj CVTI SR 

Posledný update stránky: 2023-02-15 13:17