Jarmok, kde sa „predávala“ matematika, fyzika či biológia

Žiaci základných a stredných škôl sa na takzvanom Vedeckom jarmoku presvedčili, že technické či prírodovedné predmety nie sú len o poučkách a ich presnom výklade. Ale aj o experimentoch, zábave a poznávaní súvislostí.

Vedecký jarmok, ktorý pripravila Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Galériou MLYNY ukázal, že veda a technika sa tá vidieť, počuť a hlavne zažiť.

Osem katedier a dva ústavy Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predstavili žiakom a študentom rôzne zaujímavosti z matematiky, fyziky, biológie a ďalších vedných odborov. Nechýbala tak ani geografia, chémia či ekológia.

Fyzikálne experimenty s tekutým dusíkom, magnetické delo, svetelné „hry“ či čarodejnice Zet a Jane, ktoré prekvapili ukážkou farebných zvratov spojených s chameleónom, dokázali zúčastneným, že prírodné vedy majú naozaj široké uplatnenie, cibria mozog a vytvárajú modernejší svet.      

Živú a zvedavú atmosféru na Vedeckom jarmoku dokumentujú aj fotografie.

Táto netradičná vedecká prezentácia sa konala 13. marca 2018 ako súčasť aktivít národného projektu IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Vedecký jarmok patrí do cyklu podujatí Veda v meste.      

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na  http://itakademia.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Posledný update stránky: 2018-03-16 09:58