Inteligentná zábava pre „matematické hlavičky“ / Malynár, Matik, STROM začínajú už v októbri

Pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o úlohy presahujúce rámec učebných osnov a vyžadujú si štúdium odbornej matematickej literatúry, samostatné myslenie a hlbší záujem o danú problematiku sme aj pre tento školský rok v ramci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pripravili korešpondenčné semináre.

Sú to matematické súťaže na báze matematickej olympiády. Série úloh vyberáme s dôrazom na rozvoj logického a kritického myslenia a algoritmizácie.

Malynár je súťaž pre žiakov štvrtého až šiesteho ročníka základných škôl, resp. prímy na osemročnom gymnáziu.

Matik je súťaž pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka základných škôl, resp. sekundy až kvarty osemročných gymnázií.

STROM je určený pre žiakov prvého až štvrtého ročníka stredných škôl a príslušných tried osemročných a bilingválnych gymnázií.

Zapojiť sa môžu aj mladší žiaci a študenti. Semináre, pozostávajúce z korešpondenčného riešenia matematických úloh, majú počas roka zimnú aj letnú časť.

Semináre sú jednou z aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorého jedným zo špecifických cieľov je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. V rámci podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied budú partnermi projektu organizované viaceré aktivity so zameraním  na popularizáciu prírodných  a technických vied, matematiky či  informatiky a motiváciu žiakov k ich štúdiu.

Informácie o jednotlivých korešpodenčných seminaroch, ako aj o  cieľoch, aktivitách, realizácii projektu a jeho priebežných výstupoch a výsledkoch nájdete na webovej stránke projektu:  http://itakademia.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Inteligentná zábava pre „matematické hlavičky“ Malynár, Matik, STROM začínajú už v októbri 

Posledný update stránky: 2019-10-04 11:15