Informácia k schváleným projektom s účasťou CVTI SR v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (PVVC)

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa dlhodobo aktívne podieľa na implementácii národných a medzinárodných projektov zameraných na podporu výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania. Okrem viacerých národných projektov úspešne implementovaných v predchádzajúcom programovom období v rámci Operačného programu Výskum a vývoj sa naša inštitúcia zapája aj do realizácie projektov spolufinancovaných z iných programov Európskej únie ako INTERREG, Horizont2020, Erasmus+ a ďalšie. V prípade programov Európskej teritoriálnej spolupráce INTERREG (Central Europe a Danube Transnational Programme) je naša inštitúcia aktuálne zapojená do troch projektov, pričom jeden projekt s trinástimi partnermi z regiónu strednej a juhovýchodnej Európy aj koordinujeme. Ďalším významným zdrojom financovania našich aktivít je program Európskej komisie na podporu Výskumu a inovácií Horizont 2020, v rámci ktorého máme aktuálne 12 bežiacich projektov implementovaných spravidla v rámci veľkých medzinárodných konzorcií. V neposlednom rade aj v aktuálnom programovom období Európskych štrukturálnych a investičných fondov implementuje naša inštitúcia viacero národných projektov v rámci OP Výskum a inovácie (z toho jeden v partnerstve s organizáciou z rezortu hospodárstva) a OP Ľudské zdroje, prioritná os Vzdelávanie.

Dopytové výzvy v rámci OP Výskum a inovácie sú pre nás ďalšou možnosťou, ako sa uchádzať o zdroje na financovanie aktivít v rámci nášho poslania, ktorým je poskytovať komplexnú podporu v oblasti výskumu, inovácií a vzdelávania akademickej komunite. Osobitne projekty implementované v rámci konzorcií so zapojením viacerých subjektov z akademickej i priemyselnej sféry sú pre nás vhodnou príležitosťou na získanie cenných skúseností a predstavujú efektívny nástroj na vytvorenie inovatívnych riešení pre využitie našou cieľovou skupinou, teda vedeckou komunitou na Slovensku.

Preto aj v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK sa naša inštitúcia zapojila do viacerých návrhov projektov zameraných na oblasti, ktorým sa dlhodobo venujeme. Schválené boli tri projekty, v ktorých CVTI SR participuje v pozícii odborného partnera. Prvý z nich je zameraný na strojové hĺbkové učenie („deep learning“) a kontextové vyhľadávanie v neštruktúrovaných dátach, ktoré u nás riešime predovšetkým v súvislosti s prevádzkou Centrálneho registra záverečných prác a naň napojeného Antiplagiátorského systému. Druhý projekt rieši problematiku „big data“, ktorá je v ostatných rokoch vysoko aktuálnou v celosvetovom kontexte a dotýka sa priamo aj našej inštitúcie v rámci zodpovednosti za prevádzku Dátového centra pre výskum a vývoj poskytujúceho vedeckej obci významné výpočtové a úložné kapacity, vrátane špecializovaných softvérových aplikácií pre výskum a vývoj. Posledný zo schválených projektov s našou účasťou je projekt zameraný na zber, spracovanie a analýzu rozsiahlych biomedicínskych údajov, kde opäť dokážeme využiť vysokovýkonnú IKT infraštruktúru a špecializované aplikačné programové vybavenie Dátového centra pre výskum a vývoj. Vzhľadom na zameranie týchto projektov a stanovené ciele sme presvedčení, že projekty sú zmysluplné a ich úspešná implementácia bude bezpochyby znamenať prínos pre naše aktivity a podporné služby poskytované vedeckej komunite.

Informácia k schváleným projektom s účasťou CVTI SR v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (PVVC)      

Posledný update stránky: 2017-08-18 09:07