HubIT projekt končí, potreba zodpovednosti v IT rastie

Hľadal spôsoby ako prepojiť IKT so spoločensko-humanitnými vedami v záujme inovatívnych digitálnych technológií. Aktuálne pozýva stať sa súčasťou tohto procesu. Pozrite si výsledky medzinárodného projektu HubIT a aktívne sa zapojte do jeho ďalšej cesty.  

Projekt HubIT financovaný zo zdrojov programu Horizont 2020, ktorý od septembra 2017 implementovalo 14 partnerov z 10 krajín, po 42 mesiacoch končí. V záverečnom newslettri konzorcium sumarizuje výsledky svojho pôsobenia a činností partnerov, ku ktorým patrilo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aj slovenská spoločnosť PEDAL Consulting.

„Konzorcium HubIT intenzívne pracovalo na vybudovaní hub-u, centra, ktoré by aktivizovalo konštruktívnu a spoločnú kreatívnu interakciu medzi spoločenskými a humanitnými vedami (SSH) a informačnými a komunikačnými technológiami (IKT).  Cieľ bol realizovať spoločnú víziu o inkluzívnom výskume a inováciách v oblasti digitálnych technológií,“ konkretizuje Gabriela Mezeiová, z Odboru medzinárodnej spolupráce, CVTI SR, a zároveň upriamuje pozornosť na výsledky projektu:

  • Vybudovanie mesta Metropolis s tromi stanicami, v ktorom jeho virtuálni návštevníci a neskôr obyvatelia – aktuálne komunita zložená z približne stovky užívateľov – komunikujú, spolupracujú a majú k dispozícii zdroje a nástroje, ktoré môžu inovácie a výskum v oblasti digitálnych technológií priblížiť spoločnosti a jednotlivcom.
  • Zorganizovanie viac ako 30 podujatí s viac ako 1.500 účastníkmi (z toho 40 % žien) z viac ako 90 rôznych organizácií, počnúc národnými a medzinárodnými workshopmi zameranými na budovanie HubIT komunity, cez workshopy na tvorbu politických odporúčaní, až po konferenciekreatívne a experimentálne podujatia, kde sa vytvorilo viac ako 50 zodpovedných IT riešení reagujúcich na spoločenské výzvy. Všetky za účelom prepájania sveta digitálnych technológií a IT aktérov so spoločenskými aktérmi, s cieľom pretaviť koncept zodpovedného výskumu a inovácií do reality. (Po vypuknutí pandémie pokračovali podujatia online.)
  • Vytvorenie návrhu politických odporúčaní zbierky osvedčených postupov, ako aj manuálu na zavedenie konceptu zodpovednosti do vlastnej reality a tiež sady nástrojov na hodnotenie miery zodpovednosti v procese IT výskumu a vývoja, slúži ako základ pre ďalšie využitie a udržateľnosť projektu HubIT.

„Cesta však nekončí. Projekt HubIT ponúka možnosť stať sa súčasťou procesu prepájania komunít IKT a SSH v záujme tvorby zodpovedných IT riešení. Stať sa HubIT ambasádorom  môžete aj Vy,“ uzatvára Mezeiová.

6th NEWSLETTER

 

Posledný update stránky: 2021-03-04 09:18