Hľadajú sa úspešné iniciatívy zamerané na podporu podnikania. Slovak Business Agency spúšťa nový ročník európskej súťaže, ktorá ocení najnápaditejšie z nich.

Európska cena za podporu podnikania (EEPA) sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikania. Chce zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Prihlášky pre aktuálny ročník môžete podať do 5. júna 2020.

Kto sa môže zapojiť do EEPA?

Do súťaže Európska cena za podporu podnikania (EEPA) sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Aký je recept/tajomstvo úspechu? Ako môžete zabezpečiť, aby bol váš projekt jedným z budúcich víťazov Európskej ceny?

EEPA je príležitosťou pre verejné orgány a verejno-súkromné partnerstvá z rôznych členských štátov EÚ, aby predložili svoje najviac nápadité a najúspešnejšie iniciatívy na podporu podnikania a malé a stredné podniky (MSP).

Čo konkrétne sa oceňuje?

Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách:

Podpora podnikateľského ducha: oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä                                  medzi mladými ľuďmi a ženami,

Investovanie do podnikateľských zručností: oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na zlepšovanie podnikateľských                       a manažérskych zručností,

Podpora podnikateľského prostredia: oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch,

Podpora internacionalizácie podnikania: oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú podniky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a najmä malé a stredne veľké podniky, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej,

Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov  oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností a dohadzovania ako aj financovania

Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín.

Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania.

Aký je priebeh súťaže?

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže.  Každá krajina vyberie svojich najlepších národných víťazov, ktorí budú súťažiť na európskej úrovni v piatich rôznych kategóriách a zároveň dostanú pozvánku s preplatením cestovných a ubytovacích nákladov na slávnostné odovzdávanie cien počas konferencie SME Assembly v novembri 2020 v Berlíne.

Kde je možné zistiť viac?

Podrobné informácie o súťaži nájdete na webovej stránke  / blog, Twitter, Facebook, Instagram

Aké sú dôležité termíny a kontakty?

Termín na podanie prihlášok do súťaže: 5. jún 2020 (piatok) do 14:00.

Informácie o národných kolách súťaže vám poskytne národné kontaktné miesto: Oľga Nemethová, SBA Slovak Business Agency, TWIN CITY A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava,        Tel: +421 2 2036 32 70 ; 0907 859 342, Email: nemethova@sbagency.sk

Posledný update stránky: 2020-03-30 17:52