Generálny tajmoník OECD na pôde CVTI SR

Pri príležitosti prezentácie Ekonomického prehľadu: Slovenská republika 2017 navštívil 21. júna 2017 Slovenskú republiku generálny tajomník OECD Angelo Gurría. V priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR so sídlom v Bratislave sa stretol s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom, štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgou Nachtmannovou, štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR Radkom Kurucom a generálnou riaditeľkou odboru hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brockovou. Spoločne zhodnotili ekonomickú výkonnosť Slovenskej republiky a zároveň dve sektorové oblasti, na ktoré sa prehľad najviac sústredil – zdravotníctvo a vysoké školstvo so zameraním na zručnosti obyvateľstva.

Generálny tajomník OECD vyzdvihol schopnosť Slovenska rýchlo zvýšiť hrubý domáci produkt a zároveň tým znížiť štátny dlh, ktorý je v súčasnosti iba polovicou priemeru OECD, no zdôraznil, že je potrebné aj naďalej pokračovať vo vývojových trendoch. V oblasti školstva poukázal aj na oblasti, na ktoré je nutné sa viac zamerať. OECD v rámci svojej analýzy sformulovalo v tomto smere aj niekoľko odporúčaní, a to najmä smerom k posilňovaniu zručností, zamestnanosti a produktivity, ako aj podpory inklúzie, ktorá je kľúčová pre zabezpečenie blahobytu a životnej úrovne celej spoločnosti.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje, aj v súlade s odporúčaniami Ekonomického prehľadu, zaviesť konkrétne opatrenia týkajúce sa zvyšovania platov učiteľov, ako aj posilnenia transparentnosti a nezávislosti v zabezpečovaní kvality na vysokých školách na úrovni medzinárodných štandardov. Prioritou je taktiež zavedenie monitorovania v oblasti uplatnenia absolventov na trhu práce za účelom zlepšenia vzdelávania pre potreby trhu práce.

Ministerstvo školstva chce zmeniť systém hodnotenia tvorivej činnosti tak, aby doň zapojilo viac zahraničných expertov, preto v tejto súvislosti pripravilo novelu zákona o vysokých školách a návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý nastaví legislatívny rámec na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a zriadenie akreditačnej agentúry. Štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová zdôraznila, že vo vzdelávacom systéme máme určité rezervy, ale na ich odstraňovaní sa postupne pracuje. Ako povedala, výsledky medzinárodného merania PISA 2015 nedopadli pre slovenských žiakov práve najlepšie. Avšak podotkla, že výsledky ešte neodzrkadľujú opatrenia, ktoré boli pripravené a aplikované v posledných rokoch. Ide napríklad o posilnenie výučby prírodovedných predmetov v inovovanom štátnom vzdelávacom programe, zvýšenie hodín matematiky, delenie tried na skupiny pri vyučovaní týchto predmetov a pod. Poukázala však aj na výsledky testovania dospelých, v ktorom boli dosiahnuté nadpriemerné hodnoty v matematickej či v čitateľskej gramotnosti. „Máme aj ďalšie plány a poučenia si určite zoberieme aj z Ekonomického prehľadu 2017,“ uzavrela Nachtmannová.

zdroj: 

http://www.minedu.sk/statna-tajomnicka-olga-nachtmannova-diskutovala-o-skolstve-s-generalnym-tajomnikom-oecd-angelom-gurriom/

Posledný update stránky: 2017-06-22 10:16