Finančná i nefinančná podpora pri ochrane a komerčnom zhodnotení vytvoreného duševného vlastníctva. Významný projekt zameraný na transfer technológií pokračuje.

Začiatkom decembra 2019 bola medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a CVTI SR podpísaná Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku na národný projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. Je pokračovaním projektu NITT SK z predchádzajúceho programového obdobia.

Úspešná implementácia

V rámci ex post hodnotenia OP Výskum a vývoj zo strany Európskej komisie bol projekt NITT SK hodnotiteľmi označený za príklad najlepšej praxe implementácie národných projektov.

Pokračovanie projektu

Nový projekt má zabezpečiť efektívne fungovanie a ďalší rozvoj lokálnych centier transferu technológií.

Dôraz bude kladený na rozširovanie pôsobnosti a poskytovanie efektívnej podpory akademickým inštitúciám zo strany vytvoreného Národného centra transferu technológií SR (NCTT SR) (www.nptt.sk).  V neposlednom rade projekt zabezpečí finančné krytie niektorých významných výdavkov súvisiacich s ochranou duševného vlastníctva a jeho komercializáciou.

Prioritná os: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Konkrétny cieľ: Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT

Hlavné aktivity projektu:      

Aktivita 1: Budovanie a rozvoj Národného systému podpory transferu technológií SR    

Aktivita 2: Integrácia a rozvoj nadstavbových systémových služieb pre využitie IKT pre podporu transferu technológií   

Ativita 3: Mobilizácia povedomia o možnostiach využívania duševného vlastníctva formou propagácie a medializácie témy transferu technológií

 

Aktivita 1 – Budovanie a rozvoj Národného systému podpory transferu technológií SR

Hlavným cieľom aktivity je zabezpečenie systematickej a koordinovanej podpory verejným pracoviskám vedy a výskumu v oblasti aplikácie poznatkov získaných výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe nadviazaním na výstupy národného projektu NITT SK, tieto ďalej rozvíjať v určených oblastiach, zabezpečiť kontinuitu pri poskytovaní podpory v procese transferu technológií a vytvárať podporné prvky a nástroje absentujúce v oblasti transferu technológií v SR. Hlavná aktivita 1 je zacielená na podporu verejných vedecko-výskumných inštitúcií SR (vysoké školy, univerzity, ústavy SAV, rezortné výskumné ústavy) a ich zamestnancov - vedecko-výskumných pracovníkov.

Činnosti, prostredníctvom ktorých sa bude realizovať aktivita 1:

Rozvoj a prevádzka Národného centra transferu technológií SR (NCTT SR)
Rozvoj lokálnych centier transferu technológií (CTT) pri jednotlivých verejných vedecko-výskumných inštitúciách (VVI) ako súčastí Národného systému podpory TT (NSPTT SR)
Poskytovanie a rozvoj podporných služieb v procese transferu technológií pre slovenské verejné vedecko-výskumné inštitúcie (VVI)
Budovanie a ďalší rozvoj prostredia pre efektívnu realizáciu TT v SR
Podpora komercializácie formou podpory pri zakladaní spin-off (start-up) spoločností, vybudovanie systému podpory zakladania spin-off (a študentských start-up) v rámci NSPTT SR na akademickej pôde
Prevádzka a rozvoj Národného portálu transferu technológií (www.nptt.sr) a podporných IKT a databázových systémov pre realizáciu TT
Návrh, budovanie a zavádzanie do prevádzky nových štrukturálnych súčastí NSPTT SR (napr. zavedenie štandardizácie pre realizáciu TT formou konzultácií, zákazkového a spoločného výskumu, prototypová a overovacia infraštruktúra v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK - Fond na podporu prototypov a pod.)
Hodnotenie potenciálu verejných vedecko-výskumných pracovísk SR pre transfer technológií a sprostredkovanie týchto výstupov formou spätnej väzby akademickým pracoviskám SR

Aktivita 2 – Integrácia a rozvoj nadstavbových systémových služieb pre využitie IKT pre podporu transferu technológií

Hlavným cieľom aktivity je integrácia dostupných kapacít dátových a výpočtových centier so systémovými softvérovými nástrojmi pre komplexnú podporu transferu technológií a jeho interakcií s vedeckou praxou.

Činnosti, prostredníctvom ktorých sa bude realizovať aktivita 2:

Rozvoj a ďalšia integrácia už dostupných aplikačných a systémových súčastí Integrovaného systému služieb CVTI SR (ISS CVTI SR)
Budovanie a integrácia nových aplikačných a systémových súčastí ISS CVTI
Rozvoj poskytovaných služieb ISS CVTI
Vybudovanie systému pre evidenciu a správu vedecko-výskumných projektov a transferu ich výstupov

Aktivita 3 – Mobilizácia povedomia o možnostiach využívania duševného vlastníctva formou propagácie a medializácie témy transferu technológií

Hlavným cieľom aktivity je koncentrácia propagačných aktivít v prospech realizácií transferov technológií a systematického nakladania s výstupmi vedecko-výskumnej činnosti formou organizácie odborných podujatí, podporných mediálnych kampaní a špecializovaných prezentačných a marketingových činností.

Činnosti, prostredníctvom ktorých sa bude realizovať aktivita 3:

Zabezpečenie účasti slovenských VVI a ich etablovanie v medzinárodných štruktúrach zaoberajúcich sa transferom technológií, ochranou duševného vlastníctva a jeho komercializáciou na medzinárodnej úrovni
Rozvoj spolupráce slovenských CTT s centrami transferu technológií v zahraničí a rozvoj cezhraničných spoluprác na úrovni NCTT SR
Organizácia podujatí zameraných na prenos informácií v oblasti transferu technológií a prezentácii problematiky TT a mediálna podpora pre mobilizáciu transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe.

Projekt na podporu transferu technológií prináša do oblasti, ktorá bola v krajinách strednej a východnej Európy dlhodobo zanedbávaná nielen osvetu, ale i reálnu podporu.

 

Posledný update stránky: 2020-02-06 15:57