Európska komisia predstavila legislatívny návrh nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe


Európska komisia zverejnila 7. júna 2018 svoj legislatívny návrh nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie s názvom Horizon EuropeNavrhovaná rozpočtová alokácia vo výške 100 miliárd EUR na roky 2021 – 2027 zahŕňa 97,6 miliardy EUR v rámci programu Horizon Europe (z čoho 3,5 miliardy EUR sa alokuje cez fond InvestEU) a 2,4 miliardy EUR pre výskumný a vzdelávací program Euratom.

Nový program – Horizon Europe – bude stavať na výsledkoch a úspechu predchádzajúceho výskumného a inovačného programu (Horizont 2020) a udrží EÚ na čele globálneho výskumu a inovácií. Program Horizon Europe je doteraz najambicióznejší výskumno-inovačný program.

Program bude pokračovať v podpore vedeckej excelentnosti prostredníctvom Európskej rady pre výskum (ERC) a štipendií a výmen Akcií Marie Curie-Skłodowskej (MSCA), a navyše sa v ňom zavedú tieto hlavné nové prvky:

 • Európska rada pre inovácie (European Innovation Council – EIC), ktorá má pomôcť EÚ stať sa priekopníkom v inováciách vytvárajúcich trhy: Komisia navrhuje zriadiť jednotné kontaktné miesto s cieľom dostať najsľubnejšie prevratné technológie s vysokým potenciálom z laboratórií na trh a pomôcť najinovatívnejším startupom a podnikom rozšíriť ich nápady. Nová EIC pomôže identifikovať a financovať rýchlo sa rozvíjajúce inovácie s veľkým potenciálom na vytvorenie úplne nových trhov. Bude poskytovať priamu podporu inovátorom prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov financovania, jedného na počiatočné etapy a druhého na vývoj a uvádzanie na trh. Bude dopĺňať činnosť Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).
 • Nové celoúnijné výskumné a inovačné "misie" zamerané na spoločenské výzvy a priemyselnú konkurencieschopnosť: Komisia v rámci programu Horizon Europe vyhlási nové misie s odvážnymi a ambicióznymi cieľmi a so silnou európskou pridanou hodnotou v záujme riešenia otázok, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Misie môžu siahať od boja proti rakovine cez ekologickú dopravu až po oceány zbavené plastov. Budú sa navrhovať v spolupráci s občanmi, so zainteresovanými stranami, s Európskym parlamentom a členskými štátmi.
 • Maximalizácia potenciálu inovácií v celej EÚ: V prípade členských štátov, ktoré zaostávajú v úsilí o čo najlepšie využitie svojho výskumného a inovačného potenciálu, sa podpora zdvojnásobí. Nové synergie so štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom navyše uľahčia koordináciu a kombináciu financovania a pomôžu regiónom zavádzať inovácie.
 • Väčšia otvorenosť: Horizon Europe bude vychádzať zo zásady „otvorenej vedy“, čo si vyžaduje otvorený prístup k publikáciám a údajom. To zvýši inovačný potenciál výsledkov získaných z finančných prostriedkov EÚ a pomôže pri ich rozširovaní na trhu.
 • Nová generácia európskych partnerstiev a intenzívnejšia spolupráca s inými programami EÚ: Horizon Europe zefektívni počet partnerstiev, ktoré EÚ spoločne spoluprogramuje alebo spolufinancuje s partnermi, ako je priemysel, občianska spoločnosť a nadácie. Cieľom je zvýšiť ich účinnosť a vplyv pri napĺňaní politických priorít Európy. Horizon Europe bude podporovať efektívne a funkčné prepojenia s ďalšími budúcimi programami EÚ, ako je politika súdržnosti, Európsky obranný fond, program Digitálna Európy či Nástroj na prepájanie Európy, ako aj s medzinárodným projektom ITER zameraným na získavanie energie z jadrovej syntézy.

Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie, ktoré je vedeckým a vedomostným útvarom Komisie, bude aj naďalej prispievať k týmto snahám vedeckým poradenstvom, technickou podporou a osobitným výskumom.

Program Euratom, ktorý financuje výskum a odbornú prípravu v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, bude klásť väčší dôraz na využitia mimo energetiky, ako je zdravotná starostlivosť a zdravotnícke vybavenie, a bude podporovať aj mobilitu výskumných pracovníkov v jadrovej oblasti v rámci Akcií Marie Curie-Skłodowskej.


Nový program sa bude realizovať prostredníctvom troch hlavných pilierov:

I. pilier "Otvorená veda" (Open Science, 25.8 miliárd EUR) by mal naďalej podporovať projekty hraničného výskumu, ktoré by mali byť vymedzené a riadené samotnými výskumnými pracovníkmi prostredníctvom Európskej rady pre výskum (16,6 miliardy EUR), štipendiami na finančné prostriedky a výmenami výskumných pracovníkov v rámci Akcií Marie Skłodowska-Curie (6.8 miliardy EUR) a investovania do výskumných infraštruktúr svetovej úrovne (2.4 miliardy EUR).

II. pilier "Globálne výzvy a priemyselná konkurencieschopnosť" (Global Challenges and Industrial Competitiveness, 52.7 miliárd EUR) by mal priamo podporovať výskum týkajúci sa spoločenských výziev, posilňovať technologické a priemyselné kapacity a stanovovať "misie" na úrovni EÚ s ambicióznymi cieľmi, ktoré sa zaoberajú niektorými z našich najväčších problémov. Zahŕňa aj aktivity Spoločného výskumného centra (JRC) s rozpočtom 2.2 miliardy EUR, ktoré podporujú tvorcov politík EÚ a členských štátov s nezávislými vedeckými poznatkami a technickou podporou.

V rámci návrhu rozpočtu sa uvádzajú aj informácie o výdavkoch tzv. "klastrov" v rámci druhého piliera programu. Komisia navrhuje päť nasledovných klastrov:

 •      Zdravie: 7.7 miliárd EUR
 •      Inkluzívna a bezpečná spoločnosť: 2,8 miliardy EUR
 •      Digitálne technológie a priemysel: 15 miliárd EUR
 •      Klíma, energia a mobilita: 15 miliárd EUR
 •      Potraviny a prírodné zdroje: 10 miliárd EUR

III. pilier "Otvorená inovácia" (Open Innovation, 13.5 miliárd EUR) by sa mal zameriavať na to, aby sa Európa stala prvoradým hráčom v inováciách vytvárajúcich trh prostredníctvom Európskej rady pre inovácie (10 miliárd EUR). Európska rada pre inovácie by mala inovátorom poskytovať priamu a prispôsobenú podporu prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov financovania - "Pathfinder" (podpora od počiatočnej fázy technológie až po počiatočnú komerčnú fázu) a "Accelerator" (podpora ďalšieho vývoja a uvedenia prelomových inovácií na trh do štádia, v ktorom ich budú môcť investori financovať za bežných obchodných podmienok). Pomôže rozvinúť celkovú oblasť inovácií v Európe, a to aj ďalším posilnením Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na podporu integrácie podnikov, výskumu, vysokoškolského vzdelávania a podnikania (3 miliardy EUR). Taktiež sa uvádza návrh vyčleniť 500 miliónov EUR na opatrenia "Európske inovačné ekosystémy" (European innovation ecosystems).

Komisia zároveň navrhuje rozšírenie opatrení, ktoré by mali byť určené krajinám so slabšími výskumno-inovačnými výsledkami. Tieto opatrenia by mali patriť pod časť programu, ktorá bude niesť názov "Posilnenie Európskeho výskumného priestoru" (Strengthening the European Research Area). Pre túto časť programu navrhuje Komisia vyčleniť 2.1 miliardy EUR. Z tejto sumy by sa malo prerozdeliť 1.7 miliardy EUR pod zložku "Zdieľanie excelentnosti" (Sharing Excellence), ktorá by mala združovať schémy Teaming, Twinning, ERA Chair a COST. Pre ďalšiu zložku tejto časti programu s názvom "Reformovanie a posilnenie európskeho výskumno-inovačného systému" (Reforming and enhancing the European R&I system) sa navrhuje vyčleniť 400 miliónov EUR a zložka by mala zahŕňať aj činnosti týkajúce sa: monitorovania a hodnotenia rámcového programu, predvídavých činností, šírenia a využívania výsledkov, modernizácie európskych univerzít, podpory a posilnenia medzinárodnej spolupráce a vedy, spoločnosti a občanov.


Financovanie výskumu, vývoja a inovácií bude v nadchádzajúcom programovom období 2021 - 2027 tiež pochádzať z nasledovných programov:

 •     InvestEU – program EÚ, ktorý by mal mobilizovať verejné a súkromné ​​financovanie vo forme pôžičiek, záruk, vlastného kapitálu alebo iných trhových nástrojov na strategické investície do podpory výskumu a vývoja prostredníctvom osobitného “investičného okna”. S príspevkom z rozpočtu EÚ vo výške 15,2 miliárd EUR očakáva InvestEU mobilizáciu dodatočných investícií vo výške viac ako 650 miliárd EUR v celej Európe.
 •     Kohézna politika EÚ prispeje k výskumu a vývoju prostredníctvom zvýšeného zamerania sa na inovácie a stratégie inteligentnej špecializácie (RIS3) a pokračovaním ocenenia “Seal of Excellence”.
 •     Európsky obranný fond s rozpočtom vo výške 13 miliárd EUR poskytne granty financované EÚ na projekty spolupráce, ktoré riešia nové a budúce hrozby obrany a bezpečnosti a preklenú technologické medzery.
 •     Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER) obsahuje podľa návrhu Komisie 6 miliárd EUR.
 •     Program Euratom pre výskum a odbornú prípravu financuje výskum a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti výroby jadrovej energie.
 •     Program Digitálna Európa s 9,2 miliardami EUR má za cieľ priniesť výhody digitálnej transformácie všetkým európskym občanom a podnikom. Program zvýši prvotriedne investície do vysoko výkonných počítačov a dát, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností. Podporí rozsiahle zavádzanie digitálnych technológií v rámci hospodárskych odvetví a podporí digitálnu transformáciu verejných služieb a podnikov.


Viac informácií:

Právne texty a prehľady
Webová stránka Horizon Europe
Tlačová správa Európskej komisie
Video záznam z press konferencie 

Nezávislé správy na vysokej úrovni:

LAB – FAB – APP
Cieľovo orientovaný výskum a inovácie v Európskej únii – podpora rastu vďaka inováciám a prístupu zameranému na riešenie problémov
Európa je späť: Ako urýchliť prelomové inovácie: správa skupiny na vysokej úrovni o Európskej rade pre inovácie
Znovuobjavenie priemyslu – Definovanie inovácií, pracovná skupina na vysokej úrovni pre priemyselné technológie (predseda: Jürgen Rüttgers)

*** zdroj: www.slord.sk

Posledný update stránky: 2018-06-12 13:13