85vyrocie.cvtisr.sk

Európa začína nové programové obdobie na podporu vedy, výskumu a inovácií. Aktuálne príležitosti predstavia aj naši odborníci

Európska únia si stanovila, akým spôsobom chce podporovať vedu, výskum a inovácie v období nasledujúcich dvoch rokov. Európska komisia dala zelenú novým pracovným programom vo všetkých oblastiach najväčšieho programu na podporu vedy, výskumu a inovácií s názvom Horizont Európa.

Slovenským vedcom, akademikom či podnikateľom je k dispozícii odborné zázemie Národnej kancelárie Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Najväčší program na podporu vedy, výskumu a inovácií v Európe otvára na roky 2023 – 2024 nové príležitosti. Horizont Európa podporila Európska komisia vo všetkých jeho oblastiach a schválila ich nové pracovné programy na obdobie 2023 – 2024. (1)

„Každá oblasť programu Horizont Európa už pozná svoje nové výzvy, témy a rozpočty. Pri tejto príležitosti aj Európska komisia zorganizovala online informačné dni po jednotlivých klastroch a tiež podujatia takzvané brokerage eventy, ktorých cieľom je prepojiť záujemcov o spoluprácu z celej Európy. Mnohé z týchto podujatí sú priebežne otvorené a záujemcovia ich môžu využiť. Ich prehľad ponúkame na webovej stránke Horizontu – www.horizont-europal.sk (2),“ konkretizovala Katarína Šimková, marketingová manažérka pre Horizont Európa z CVTI SR.

Ako ďalej uviedla, slovenským žiadateľom budú nové výzvy predstavené odborníkmi - národnými kontaktnými bodmi z Národnej kancelárie Horizontu - na štyroch blížiacich sa podujatiach. Venovať sa budú témam a výzvam v konkrétnych oblastiach Horizontu Európa. Pripravené sú na prelom januára a februára 2023.   

Zdravie pre Európu

Zdravie tvorí v Horizonte Európa samostatnú oblasť, na ktorú sa európska podpora vedy a výskumu zameriava. Národná kancelária Horizontu pripravila podujatie, kde priblíži súčasné grantové príležitosti pre túto oblasť. „Podujatie je určené pre univerzity, výskumné pracoviská a tiež zástupcov z priemyslu a inovačného ekosystému. Na podujatí účastníci získajú prehľad o výzvach, ktoré obsahuje pracovný program pre klaster Zdravie na roky 2023 – 2024 (3). Venovať sa budeme aj výzvam vo výskumno-inovačnej misii Rakovina a európskym partnerstvám relevantným pre oblasť zdravia. Načrtneme tiež možnosti podpory prostredníctvom programu EU4Health,“ podrobne popisuje Šimková.

Cenné informácie odznejú aj z úst úspešného žiadateľa a nielen o tom, ako napísať úspešný projekt. Účastníci od neho získajú informácie takpovediac „z prvej ruky.“ Rady z praxe predstaví priamo hodnotiteľ projektov a zároveň národný delegát pre klaster zdravie. „V závere privítame zástupcu Výkonnej agentúry EK pre zdravie a digitálne technológie (HaDEA). Ten účastníkom poradí, ako stať súčasťou medzinárodných konzorcií.“      


Aktuálne grantové príležitosti pre oblasť zdravia v programe Horizont Európa │31. 1. 2023│ 13.00 - 15.30 hod.│program


Zacielené na digitalizáciu a priemysel

Február odštartuje Národná kancelária Horizontu informačným dňom klastra 4. Témami prednášok budú výzvy pre európsku digitalizáciu a priemysel (4). Aký je aktuálny pracovný program klastra 4 pre časť digitalizácia priemysel? Ako sa v tomto programe zorientovať? Akým spôsobom hľadať partnerov do výziev? Aj toto budú otázky, na ktoré účastníci počas informačného dňa dostanú odpovede. Doplnia ich informácie o tematicky príbuzných inovačných spoločenstvách Európskeho inovačného a technologického inštitútu (KIC EIT). „Pozývame vedcov, výskumníkov, inovátorov, podnikateľov, ale aj výskumné inštitúcie či univerzity, ktoré sa chcú zapojiť do predmetných výziev,“ spomína Šimková.      


Informačný deň k výzvam Horizont Európa: Klaster 4 – časť Digitalizácia a Priemysel│1. 2. 2023│ 8.30 - 12.20 hod.│program


Ako sa môže Slovensko a Česko posilniť vlastný výskum a vývoj?  

Súčasťou programu Horizont Európa je aj nástroj Widening (5). Posilňuje európsky výskumný priestor (ERA) a podporuje aj tie krajiny, ktoré do vedy a výskumu investujú menej, a teda zaostávajú za trendom v EÚ. Aktuálne tento nástroj ponúka v poradí druhú výzvu Europen Excellence Initiative 2023 (EEI) (6). Národná kancelária Horizontu spoločne s Technologickým centrom Praha pripravila seminár, ktorý povie viac o príprave projektových návrhov do tejto výzvy. Hovoriť sa bude o výstupoch tej prvej výzvy, ale aj o úspešných projektoch a najčastejších komentároch hodnotiteľov. O obsahu výzvy EEI 2023 sa tu účastníci dozvedia všetko potrebné. Stačí sa registrovať. Česko-slovenský seminár bude prebiehať v Brne, v priestoroch Mendelovej univerzity v Brne.   


CZ-SK seminár k výzve nástroja EEI 2023 │9. 2. 2023│ 10.00 - 12.30 hod.│program


Európu zaujíma aj klíma. A nás?  

Februárovú ponuku podujatí uzavrie Národná kancelária Horizontu informačným dňom k rezonujúcej oblasti. Klíme totiž venuje pozornosť nielen súčasná spoločnosť, ale aj program Horizont Európa v Klastri 5 – oblasť klíma. „Predstavíme výskumno-inovačné príležitosti, ktoré ponúka program konkrétne pre túto oblasť. Veď aj slovenskí záujemcovia – vedci, inovátori - môžu byť súčasťou európskych riešení klimatických otázok a problémov. Hovoriť budeme o otvorených výzvach prvej destinácie Klastra 5. Našim slovenským žiadateľom ukážeme aj to, ako sa zapojiť do konkrétnej Misie EÚ – Adaptácia na zmenu klímy,“ upresňuje Šimková.          


Informačný deň k výzvam Horizont Európa – oblasť Klíma│14. 2. 2023│ 13.00 - 14.45 hod.│


Európa začína nové programové obdobie na podporu vedy, výskumu a inovácií. Aktuálne príležitosti predstavia aj naši odborníci  

Súvisiace odkazy: 

1 │ Komisia zverejnila schválené pracovné programy na roky 2023 – 2024

2 │ Prehľad otvorených brokerage eventov           

3 │ Pracovný program pre klaster Zdravie na roky 2023 – 2024     

4 Výzvy pre európsku digitalizáciu a priemysel

5 │ Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru (ERA) – Widening

6 │ Výzvy European Excellence Initiative 2023 (EEI)

Posledný update stránky: 2023-01-24 14:02
×