Európa je otvorená otvorenej vede. Kľúčoví hráči sa stretnú na odbornej diskusii

Európa chce zjednocovať prístup k vedeckým informáciám a posilňovať tak otvorenú vedu. Iniciatíva, ktorá to zastrešuje aktuálne plánuje stretnutie všetkých troch spolupracujúcich strán.

Podporiť otvorenú vedu a otvorené inovácie má v Európe aj iniciatíva Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC). Táto sieť organizácií a infraštruktúr z rôznych krajín i komunít  chce zoskupiť existujúce infraštruktúry vedeckých dát, ktoré sú teraz rozčlenené medzi jednotlivé vedné disciplíny a členské štáty EÚ. Má to uľahčiť a zefektívniť celkový prístup k vedeckým dátam, posilniť šírenie vedeckých dát a poznatkov.

Spolupracujúcimi stranami tejto siete je Európska komisia, EOSC asociácia a členské či pridružené krajiny zapojené do Riadiaceho výboru siete. Koordinovať túto spoluprácu majú Národné tripartitné podujatia EOSC.

„Tieto podujatia organizuje EOSC asociácia (EOSC-A). Majú zapojiť viac členských štátov a pridružených krajín do iniciatív EOSC. Zloženie Národných tripartitných podujatí je rovnaké ako na európskych podujatiach vrátane zástupcov Európskej komisie, Riadiaceho výboru EOSC pre príslušnú krajinu a EOSC-A. Zástupcovia týchto organizácií sú doplnení o kľúčové subjekty EOSC na vnútroštátnej úrovni, najmä mandátne organizácie EOSC-A. Rovnako sa priamo podieľajú aj zástupcovia členských a pozorovateľských organizácií EOSC-A, príslušné vnútroštátne finančné agentúry, národní tvorcovia politík a ministerstvá,“ približuje Anna Krivjanská, vedúca odboru medzinárodnej spolupráce z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré zastrešuje záujmy celej SR v štruktúrach tejto iniciatívy.   

A práve CVTI SR bude 31. mája 2023 hostiteľom Národného tripartitného podujatia EOSC. Odborná diskusia podporí realizáciu zásad EOSC a systém otvorenej vedy v jednotlivých členských krajinách. Diskutovať sa bude o zosúladení vnútroštátnej a európskej politiky, tak aby sa zlepšilo publikovanie výsledkov výskumu formou FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) dát, teda dát vyhľadateľných, prístupných, vzájomne spolupracujúcich a opakovane použiteľných.

Trojstranná spolupráca je tu na zabezpečenie dialógu a strategickú koordináciu cieľov vykonávania politiky EOSC a jeho rámcových podmienok. Zástupcovia Európskej komisie, EOSC asociácie a členských štátov EOSC sa stretávajú dvakrát ročne na týchto európskych trojstranných podujatiach, aby prediskutovali pokrok a budúcnosť realizácie EOSC.“

Kompletné informácie k EOSC vrátane informácií o národných tripartitných podujatiach sú dostupné na ERA portál Slovensko

 

Národné tripartitné podujatie EOSC

31. 5. 2023 │ CVTI SR, Bratislava

 

Posledný update stránky: 2023-05-18 09:43