Etika vo výskume sa stáva súčasťou praxe. Bude mať vlastných „trénerov“ na výskumných inštitúciách

To, že aj slovenská vedecko-výskumná prax bude dodržiavať etické zásady potvrdili kľúčové inštitúcie svojím podpisom deklarácie už minulý rok. Kultúra vedeckej integrity sa však dostáva do praxe aj formou ďalších krokov. Školia sa budúci „tréneri“ vedeckej integrity.

Deklaráciu o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku (Deklarácia) pripravilo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spoločne s odbornou komunitou minulý rok. V októbri 2021 sa k záväzku dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti akademickej a výskumnej práce dobrovoľne prihlásilo tridsať organizácií vykonávajúcich a financujúcich výskum a vzdelávanie na Slovensku.

V súčasnosti  CVTI SR organizuje pre signatárov deklarácie (výskumné inštitúcie a vysoké školy) vzdelávanie budúcich „trénerov“ v oblasti vedeckej integrity. 

Plní sa tak 2. záväzok Deklarácie, v ktorom sa signatári zaväzujú: „ ...realizovať vzdelávanie na podporu správnej výskumnej praxe, ako najefektívnejšie proaktívne preventívne kroky na vytvorenie národného výskumného prostredia podporujúceho kultúru vedeckej integrity.“

„Aby takéto vzdelávanie nebolo iba formálne, musia ho garantovať osobnosti s nespochybniteľnou vlastnou integritou a praxou v sprostredkúvaní hodnôt etiky akademickej a výskumnej práce. A práve takýchto odborníkov, ktorí budú na svojich inštitúciách vzdelávať v oblasti vedeckej integrity študentov, doktorandov aj svojich kolegov sme sa rozhodli počas októbra a novembra vyškoliť v rámci aktivity TRAIN the TRAINERS,“ uvádza Soňa Ftáčniková, koordinátorka pracovnej skupiny, ktorá sa podieľala na tvorbe Deklarácie.

Ako upresnila obsahom školenia sú dva Moduly. Prvý je venovaný cnostiam a hodnotám vedeckého pracovníka. Účastníci sa zoznámia s etickými kódexmi výskumníka. Patrí k nim  Európsky kódex ALLEA, Národný etický kódex, ako aj kódex ich vlastnej inštitúcie. Témami diskusie sa stanú aj samotné cnosti a hodnoty. Objasnený bude i rozdiel medzi dialógom a dilemou.

Druhý modul hovorí o integrite vedeckej práce. Účastníci sa bližšie zoznámia s definíciami falzifikácie, fabrikácie, plagiátorstva, ako aj s pochybnými výskumnými praktikami používanými pri získavaní dát/materiálov, pri publikovaní, popularizácii či pri recenzovaní.

Celý tréningový proces je vedený formou praktických riešení, prípadových štúdií, debát a dialógu.

Výskumné ústavy, vysoké školy, grantové agentúry, ale aj súkromné výskumné inštitúcie majú všetky svoje výskumné aktivity vykonávať v súlade so správnou vedeckou praxou. Rovnako všetky porušenia vedeckej integrity sa majú riešiť otvoreným a transparentným spôsobom. Pretože kvalita výskumu je jednoznačne spojená s najvyššou úrovňou vedeckej integrity. A pretože len etický výskum môže byť excelentný.

Etika vo výskume sa stáva súčasťou praxe. Bude mať vlastných „trénerov“  na výskumných inštitúciách

Posledný update stránky: 2022-10-25 10:18