Etické konanie patrí aj k vedcom či akademikom. Aká je prax u nás, aká v zahraničí?

Etické konanie vo vede, výskume či v akademickom prostredí je dnes pre Slovensko nielen témou na akademickú diskusiu, ale aj výzvou každodennej praxe. Deklarácia na posilnenie kultúry vedeckej integrity na Slovensku spred dvoch rokov stanovila konkétne záväzky. Podpísaní signatári sa ich zaviazali dodržiavať.

Iniciátor deklarácie, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), touto aktivitou neskončil a pokračuje aj v ďalších krokoch. Na najbližšom podujatí spoločne so zainteresovanými otvorí otázku, ako sa spomínané záväzky uplatňujú v praxi. Prezentujúci odborníci uvedú výskumnú etiku a vedeckú integritu aj do ďalších súvislostí.

Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity má ambíciu stať sa súčasťou budovania infraštruktúry  pre vedeckú integritu už od svojho podpisu v októbri 2021. Tridsať signátorov, zástupcov vedeckej a akademickej obce svojím podpisom vyjadrilo súhlas s jej záväzkami a zaviazali sa ich plniť. CVTI SR, pripravuje na začiatok februára medzinárodnú konferenciu o etike a integrite vo výskume.

Jedeným z jej cieľov je aj pohľad na to, ako sa výskumným inštitúciám a vysokým školám darí dostať záväzky deklarácie do bežného života tej-ktorej inštitúcie. Etiku odborníci spoja aj s oblasťou umelej inteligencie. Budú prezentované aj možné prieniky medzi akademickou, podnikateľskou, spoločenskou a výskumnou etikou.

„Povieme si čo znamená byť 'etický mentor a doktorand'. Načrtneme problém takzvaných tovární na články – papermills. Pozrieme sa i na to, ako sme postúpili v realizácii záväzkov deklarácie, a aké kroky nás ešte čakajú. Diskutovať chceme o tom, čo je dnes na Slovensku v tomto procese problematické a čo musíme riešiť,“ približuje Soňa Ftáčniková, koordinátorka pracovnej skupiny, ktorá sa podieľala na tvorbe dokumentu deklarácie a členka vedeckého a organizačného výboru konferencie z CVTI SR.

Medzinárodná konferencia o výskumnej etike a vedeckej integrite sa uskutoční 7. februára 2023 v priestoroch CVTI SR v Bratislave.

Konferencia je určená pre výskumných pracovníkov, vysokoškolských pedagógov a pre všetkých, ktorých zaujíma otázka etiky, čestnosti a integrity vo výskume a vzdelávaní.

„Vybudovať fungujúci systém podporujúci výskumnú a akademickú integritu, ako aj etiku spojenú s výskumom je beh na dlhé trate. My sme však, spoločne so všetkými zainteresovanými, na túto trať vykročili a máme záujem postupne dosahovať jednotlivé cieľové roviny. Vytvorenie záväzného dokumentu, jeho podpis kľúčovými inštitúciami, prvé podujatie na národnej úrovni venované téme vedeckej a výskumnej integrity, ale aj vytvorenie a aktívne fungovanie  pracovnej skupiny z radov signatárov deklarácie takýmito cieľovými rovinami sú. Najbližšia konferencia s medzinárodnou účasťou je jednou z nich. A ďalšie sú pred nami,“  uzatvára Ftáčniková.   

Etické konanie patrí aj k vedcom či akademikom. Aká je prax u nás, aká v zahraničí? 

    

Medzinárodná konferencia o výskumnej etike a vedeckej integrite │7. 2. 2023 │10:00 - 16:00│

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8A, konferenčná miestnosť, 2. poschodie

program + ďalšie informácie + registrácia

 

Posledný update stránky: 2023-02-07 11:06