Ekoinovácie stredobodom pozornosti zainteresovaných strán

Projekt EcoInn Danube prostredníctvom koordinátora, Centra vedecko-technických informácií SR,  zisťoval aktuálne potreby zainteresovaných cieľových skupín. Ich podnety sa stanú súčasťou stratégie a akčného plánu  pre Dunajský región v oblasti energetickej efektívnosti. Projekt je realizovaný v rámci Dunajského nadnárodného programu.

Projekt EcoInn Danube je zameraný na podporu spolupráce medzi inovátormi, ponúkajúcimi riešenie v oblasti ochrany životného prostredia či energetickej efektívnosti a podnikateľskou sférou, ktorá spomínané riešenia dokáže a potrebuje uplatniť v praxi.

Cielené posilnenie ekoinovačného prostredia a flexibilné reagovanie na konkrétne environmentálne  potreby si vyžaduje participáciu predovšetkým kľúčových reprezentantov zainteresovaných cieľových skupín.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako vedúci partner spomínaného projektu, zorganizovalo stretnutie takzvaných stakeholderov, v ktorom vytvorilo priestor na vyjadrenie ich názorov a podnetov na zavádzanie ekologických inovácií do praxe. Spoločne je tak možné definovať aj príležitosti či problémové otázky súčasnej slovenskej ekológie a energetiky.

„Na podujatie sme pozvali zástupcov tvorcov politík, akademického aj komerčného sektora, ale aj podporné neziskové štruktúry v podobe agentúr a asociácií, ktoré sa životnému prostrediu a energetike venujú. Zámerom spoločného stretnutia je nielen priblížiť projekt EcoInn Danube týmto cieľovým skupinám, ale predovšetkým zistiť aké sú momentálne najdôležitejšie problémy, aké riešenia vieme ponúknuť, ale i to, čo máme takpovediac dobre naštartované,“ hovorí Nina Bratková, projektová manažérka.

Zároveň Anna Janušová, vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce CVTI SR dodáva, že: „Podľa EcoInnovation Index z roku 2016, ktorý skúma úroveň ekoinovácií, žiadna z krajín Dunajského regiónu v rámci EÚ 28, okrem Rakúska, Nemecka, Slovinska a aktuálne aj Českej republiky nie je nad európskym priemerom. Do tohto indexu vstupujú rôzne indikátory, ako napríklad vstupy pre ekologické inovácie, aktivity v oblasti ekoinovácií, ale i socio-ekonomické aspekty a iné. Práve naše spoločné stretnutie so zainteresovanými stranami nám pomohlo aspoň v prvotnej fáze si tieto indikátory prejsť, z pohľadu postavenia Slovenska a postupne s nimi môžeme pracovať pri konkretizácií našich eko problémov a príležitostí.“

Zúčastnení sa zhodli, popri všeobecne známom fakte a potrebe, zvýšiť mieru financovania vedy a výskumu, že je nutné hovoriť o dobrých príkladoch z praxe a prezentovať ich verejnosti, čo má aj značný motivačný charakter. Zároveň spomenuli otázky podchytenia zaujímavých ekologických riešení u malých a stredných podnikov, keďže tie nie sú tak známe, ako je to v prípade veľkých firiem. Neobišla sa ani otázka vzdelávania a osvety, zameranej nielen na úplne najmladšiu generáciu, ale práve na takzvaných projektantov budúcej ekológie a energetiky. „Musíme začať budovať mladú generáciu, ktorá má prístup k trendom. A to je priestor aj pre tento projekt,“ spomenul jeden zo zúčastnených aktérov. 

Ďalší z nich doplnil problematiku vzťahu ku životnému prostrediu. „U nás sme stále skôr nastavení k otázke šetrenia energie a úsporným riešeniam, ako samotnej ekologickosti.“ Na druhej strane zaznel i hlas, že sme ako verejnosť pripravení vnímať ekologické riešenia a ich technickú argumentáciu.

Inšpiratívnym podnetom zo strany stakeholderov bol aj prezentovaný názor, že je vhodné vyselektovať určité problematické oblasti, na ktoré sa projekt zameria, ale tiež vytypovať konkrétne riešenia, ktoré sú už navrhnuté a podporiť ich.

„Projekt je navrhnutý v správnom čase, kedy sa ponúka aj tradičný sektor, aj nové oblasti, a v oboch je priestor na realizáciu.“ uviedol jeden zo zástupcov stakeholderov.

Projekt EcoInn Danube reprezentuje konzorcium 13 partnerov a 3 asociovaných partnerov. Slovenskú republiku okrem CVTI SR, ako koordinátora projektu, zastupuje aj Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube

  

                

Posledný update stránky: 2017-06-01 09:29