Digitalizácia dala online podobu významnému odbornému časopisu. Zaujme nielen literárnych vedcov

Cez dvesto čísel a cez tridsaťtisíc strán. Odborný časopis Slovenská literatúra je aktuálne dostupný v elektronickej podobe. Zdigitalizovali sa aj staršie čísla, ktoré ju doteraz nemali.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci medzinárodného projektu EODOPEN nadviazalo spoluprácu s Ústavom slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied.  Prostredníctvom digitálnej knižnice sprístupnilo časopis Slovenská literatúra.

„Zdigitalizovaných a sprístupnených bolo celkovo 270 čísiel, čo predstavuje viac ako 30 000 samostatných strán. Časopis Slovenská literatúra vychádza už od roku 1954. V rámci otvoreného prístupu bol elektronicky dostupný len od roku 2017. Prostredníctvom spolupráce s CVTI SR sa  zdigitalizovali a sprístupnili aj staršie čísla. Tie boli doteraz dostupné len v tradičnej, papierovej podobe,“ konkretizuje Tomáš Fiala, projektový manažér EODOPEN a vedúci odboru knižnično-informačných služieb CVTI SR.

Časopis Slovenská literatúra je vedecký recenzovaný časopis. Prezentuje výsledky vedeckého výskumu v oblasti slovenskej literatúry a teórie literatúry. Je otvorenou názorovou platformou a poskytuje priestor pre domácich a zahraničných literárnych vedcov. Vydáva sa v slovenskom respektíve v českom jazyku. Príležitostné, špeciálne čísla sú v anglickom jazyku. Vychádza šesťkrát ročne. Indexovaný je aj v zahraničných vedeckých databázach Scopus či Web of Science.

Odborná aj široká verejnosť si v ňom môže „zalistovať“ cez novú digitálnu knižnicu CVTI SR. Tá obsahuje  široké spektrum zaujímavej, voľne dostupnej odbornej literatúry rôzneho tematického zamerania. Ku Slovenskej literatúre je možné využiť aj priamy prístup.

Ústav slovenskej literatúry SAV vznikol v roku 1953. Vykonáva základný výskum zameraný na dejiny slovenskej literatúry, súčasnú slovenskú literatúru, metodológiu a dejiny literárnej vedy, poetiku a teóriu literatúry. Okrem časopisu Slovenská literatúra vydával od roku 1958 i ročenku Litteraria. Tento zborník predstavoval spolu s vedeckým časopisom Slovenská literatúra základnú metodologickú platformu súvekej slovenskej literárnej vedy. Vydávanie tejto akademickej ročenky bolo ukončené 28. zväzkom v roku 1988.

EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Jedným z hlavných cieľov projektu online sprístupnenie kníh z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny Euro. Viac informácií o projekte nájdete na: http://eodopen.eu/

ilustračné foto: pexels.com, CVTI SR

Digitalizácia dala online podobu významnému odbornému časopisu. Zaujme nielen literárnych vedcov

Posledný update stránky: 2021-12-13 10:49