CVTI SR spolupracuje na vysokošpecializovanom podujatí

Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017 „SFEL2017“

Najvýkonnejší rtg. laser E-XFEL v Hamburgu bude uvedený do činnosti v druhej polovici roku 2017, v ktorom má Slovenská republika významné postavenie akcionára. V tejto súvislosti bola už zverejnená prvá výzva na podávanie návrhov na realizáciu experimentov v rozsahu 800h meracieho času v roku 2017. Pri tejto príležitosti sa uskutoční 9. 5. – 12. 5. 2017Liptovskom Jáne Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017 „SFEL2017“. Jedným zo zámerov školy SFEL2017 je informovať slovenskú vedeckú komunitu nielen o najnovšom vývoji v E-XFEL, ale najmä o spôsobe prípravy na realizáciu prvých experimentov za účasti pozvaných zahraničných odborníkov.

 

Cieľom SFEL2017 je napomôcť formovaniu novej slovenskej výskumnej a vývojovej komunity pri využívaní röntgenových laserových a synchrotrónových európskych fotónových zdrojov. Cieľom je taktiež zabezpečiť personálne prepojenie slovenskej výskumnej komunity s formujúcimi sa vedeckými tímami, ktoré budú využívať zariadenie XFEL, ako aj synchrotrónové zariadenia ESRF Grenoble, DESY Hamburg, a zdroj neutrónov ILL Grenoble. Projekt SFEL2017 má ambíciu byť účinným nástrojom na podporu transferu poznatkov pri výchove mladých výskumných pracovníkov a univerzitných študentov. Program školy bude zameraný na oboznámenie sa s vybranými experimentálnymi technikami, ktoré využívajú XFEL a zdroje synchrotrónového žiarenia. Zvýšená pozornosť bude venovaná biologickým a materiálovým aplikáciám.

Organizátorom je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v spolupráci s E-XFEL, GmbH v Hamburgu, Komisiou MŠVVaŠ SR pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI orientovaných na materiály, fyzikálne vedy, s aplikačným potenciálom pre biologické a medicínske vedy, chemické vedy a IT a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR.

Podrobnejšie informácie o podujatí ako aj presný harmonogram nájdete na web stránke www.sfel2017.sk/en.

 

 

Posledný update stránky: 2017-03-27 15:23