CVTI SR si svoje výročie pripomína aj v digitálnej knižnici

Dnešné Centrum vedecko-technických informácií SR tento rok jubiluje. Pri príležitosti svojho 80. výročia pripravilo aj špecializovanú časť vlastnej digitálnej knižnice venovanú tejto významnej udalosti. Vznikla tak originálna digitálna zbierka so zaujímavými historickými dokumentmi či fotografiami.

Centrum vedecko-technických informácií SR sa začalo formovať v roku 1938 ešte na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej Dr. M.R. Štefánika v Košiciach. Dnes je rovnako, ako vo svojich začiatkoch, špecializovanou vedeckou knižnicou, zároveň však svojimi aktivitami a poskytovanými službami zabezpečuje komplexnú podporu vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania na Slovensku.

Digitálna zbierka 80 rokov CVTI SR je súčasťou digitálnej knižnice CVTI SR. Špeciálne je však venovaná dokumentom, fotografiám či ďalším historickým záznamom súvisiacim s jeho históriou.  „Na začiatku bol nápad, potom sme identifikovali vhodný obsah z knižničných fondov, ktorý opisuje činnosti CVTI SR a jeho jubileá. Následne sme pristúpili k digitalizácií, teda skenovaniu a importu dokumentov do digitálnej knižnice. Na záver ešte prebehla selekcia obsahu tak, aby bol obsah digitálnej zbierky čo najzaujímavejší,“ hovorí Tomáš Fiala z Oddelenia digitalizácie, repozitárov a archivácie CVTI SR. 

Obsahom digitálnej zbierky sú archívne fotografie i periodiká, ktoré dnešné CVTI SR vydávalo, a ktoré obsahovali rôzne texty mapujúce aktivity inštitúcie, predovšetkým pri príležitosti rôznych výročí. Rovnako sú tu dostupné aj publikácie, ktoré boli vydané pri 25., 55., 60., 70. či 75.-om výročí. Nájsť tu je možné napríklad rozhovory s prvými riaditeľkami, vtedy ešte Slovenskej technickej knižnice (SlTK) či článok, v ktorom sa na činnosť SlTK pozerá tak očami používateľa, ako aj zamestnanca. Zbierka ale napríklad obsahuje aj aktuálnejšiu fotografickú koláž o budovaní novostavby, v ktorej dnes CVTI SR sídli, ako aj fotografie predchádzajúcich sídelných budov.

„Číslami môžeme povedať, že digitálna zbierka 80 rokov CVTI SR aktuálne obsahuje 167 čísel časopisov, 50 fotografií a 5 publikácií vydaných k minulým výročiam CVTI SR, čo predstavuje  približne 8 tisíc strán zaujímavého čítania,“ konkretizuje Fiala.

A ako sám pripomína, najzložitejšie bolo vyhľadávať a selektovať historické príspevky pre takto špecializovanú webovú stránku. Kľúčom k správnej selekcii príspevkov bola ich výpovedná hodnota z pohľadu konkrétnej doby.

Aj dnes je CVTI SR súčasťou určitej doby, doby inovatívnej, spojenej s prudkým rozvojom nových technológií a množstva významných výsledkov výskumno-vývojovej činnosti.  To, akými aktivitami, činnosťami a službami podporuje vedu, techniku a vzdelávanie CVTI SR dnes, bude odbornej i laickej verejnosti priblížené už koncom jesene prostredníctvom pripravovaných podujatí pri príležitosti 80. výročia založenia tejto inštitúcie.

80. VÝROČIE V DIGITÁLNEJ KNIŽNICI CVTI SR 

Posledný update stránky: 2018-08-06 08:52