CVTI SR pri príležitosti 80. výročia diskutovalo s odborníkmi o aktuálnych otázkach

Centrum vedecko-technických informácií SR pravidelne vytvára priestor na odborné diskusie. Ani v rámci aktuálneho pripomenutia si 80. výročia jeho založenia sme si nenechali ujsť príležitosť ponúknuť širšej odbornej verejnosti priestor zdieľať skúseností a spoločne hľadať odpovede na aktuálne otázky v oblasti podpory vedy a výskumu.  

V tomto roku si Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripomína už 80 rokov od svojho založenia. Každé z období, ktorým centrum prechádzalo, prinášalo rôzne otázky. V stredu, 28.11. 2018 si spoločne s odborníkmi položilo tie aktuálne.   

Diskusné fórum reagovalo na tri dôležité oblasti. „Otvorila“ sa problematika otvoreného publikovania, ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie, ako aj postavenie SR v Európskom výskumnom priestore.

Pri otázkach otvoreného prístupu sa diskutujúci zhodli, že otvorené informačné zdroje budú po roku 2020 jednoducho nutnosťou. Nemusí sa však v tejto súvislosti hovoriť aj o znížení kvality vedeckých výstupov. Ukazuje sa, že v pomeroch Slovenskej republiky je potrebné riešiť predovšetkým otázku financovia tzv. APC (article processing charge), teda poplatkov za vydanie článku. Otvorená veda bude znamenať aj zmeny v bibliometrických systémoch hodnotenia vedy.

Slovenské vedecko-výskumné pracoviská dnes pojem transfer technológií nielen lepšie poznajú, ale ho aj v praxi intenzívnejšie realizujú. Výrazne k tejto situácii prispelo i CVTI SR, čo ocenili aj diskutéri v druhom diskusnom bloku venovanému práve téme duševného vlastníctva, jeho ochrany a následnej komercializácie. Smernice, patentové a iné prihlášky, ale i technológie uplatnené v praxi sú dôkazom toho, že aktivity v tomto smere priniesli aj reálne výsledky. Je potrebné v týchto aktivitách pokračovať i naďalej  a rozširovať ich.

Úspešní riešitelia projektov podporených z rámcového programu Horizont 2020 (H2020) sa predstavili v záverečnej diskusii. Podanie projektu je náročná úloha, ktorá prináša viacero úskalí. Ich prekonanie má ale význam, a ako poznamenala jedna z diskutujúcich, jeden projekt prináša, respektíve podnieti vznik ďalších, ktoré už jednoduchšie získajú financie z H2020. Poznamenať je však potrebné i druhú stranu mince, na ktorú upozornil ďalší z hostí: „Slovensko rozhodne nie je na vrchole svojej výkonnosti, čo sa týka H2020.“  

Diskusné fórum bolo súčasťou podujatí pripravených pri príležitosti 80. výročia CVTI SR. Podrobnejšie informácie o aktivitách pripravených pri príležitosti výročia sú dostupné na webovej stránke CVTI SR. 

CVTI SR pri príležitosti 80. výročia diskutovalo s odborníkmi o aktuálnych otázkach

fotogaléria   

Posledný update stránky: 2018-11-29 13:23