CVTI SR podpísalo memorandum o informačnej podpore v oblasti priemyselného vlastníctva

Informačná podpora v oblasti priemyselného vlastníctva a napomáhanie s identifikáciou a ochranou priemyselných práv sú predmetom memoranda o spolupráci, ktoré podpísali dnes (11. februára 2015) na pôde Centra vedecko – technických informácií viceprezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií hosť. prof. Ing. Peter Fodrek, PhD. s prof. Jánom Turňom, CSc. generálnym riaditeľom Centra vedecko – technických informácií Slovenskej republiky, ktoré je zriadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zúčastnené strany sa dohodli, že budú rozvíjať vzájomné kontakty a väzby; zabezpečovať, resp. sprostredkovávať členom ZPVVO informačnú podporu o význame duševného vlastníctva, možnostiach ochrany a komercializácie priemyselného vlastníctva; podporovať rozvoj funkčných inovačných procesov v podnikoch členov ZPVVO; podporovať ochranu a komercializáciu ich priemyselného vlastníctva. Zúčastnené strany sa budú snažiť u členov ZPVVO zvýšiť povedomie o priemyselnom vlastníctve  a podporiť ich vo využívaní služieb, ktoré im v rámci projektu Národné podnikateľské centrum (NPC) budú poskytnuté bezplatne.

Spolupráca Centra vedecko – technických informácií a Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií bude trvať po dobu trvania implementácie projektu NPC, predbežne do októbra 2015. Následne zúčastnené strany prehodnotia spoločné výsledky a ďalšie možnosti spolupráce.

Memorandum o spolupráci o informačnej podpore v oblasti priemyselného vlastníctva a napomáhaní s identifikáciou a ochranou priemyselných práv

zľava: viceprezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií hosť. prof. Ing. Peter Fodrek, PhD. , generálny riaditeľ  CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

(FOTO: CVTI SR)

Posledný update stránky: 2015-02-12 12:17