85vyrocie.cvtisr.sk

COINTT 2021: Spoločné ciele vedy a praxe zvýšia inovačnú výkonnosť. Úlohu zohrávajú aj regióny

Účastníci fyzicky v sále, ale aj online sledujúci živé vysielanie. Tohtoročná kombinovaná forma podujatia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2021 (COINTT 2021) bola pre organizátorov náročnejšia úloha, no záujemcom o programové bloky priniesla viac komfortu: „Veľkým prekvapením pre nás bolo, že účastníci konferencie preferovali online účasť pred fyzickou. Je vidieť, že najmä zaneprázdnená akademická obec si zvykla na výhody takéhoto spôsobu účasti. Popri sledovaní konferencie či kladení otázok aj pracujú. Z pohodlia svojej kancelárie môžu prepínať medzi jednotlivými blokmi živého vysielania. Vyberú si tak v danom čase to najzaujímavejšie,“ povedal prof. Ján Kyselovič, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré je organizátorom podujatia. Zároveň Kyselovič dodal, že pre CVTI SR bude do budúceho roka veľkou výzvou zaujať cieľovú skupinu inovátorov, akademikov či podnikateľov natoľko, aby sa zúčastnili konferencie fyzicky a využili tak príležitosť pre networking.

„Konferencia tak napĺňa  časť svojej vízie - byť priestorom na výmenu skúseností zástupcov všetkých významných účastníkov inovačného diania.“

Rečou čísel, spoločne so slávnostným odovzdávaním Ceny za transfer technológií na Slovensku 2021, konferencia zaujala 547 účastníkov. Z nich 125 sa zúčastnilo podujatia fyzicky. Online sa ich pripojilo 422, a to počas oboch konferenčných dní.

Tradične boli tvorené programové vstupy podujatia na stage-och  Cooperation, Innovation a Technology Transfer.

Víťazi aj keynote spíkri

Najpútavejšou časťou podujatia bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021.  Inovácie a inovátori, po ktorých môže „siahnuť aj prax“, prilákali cez 200 online divákov. Výsledky súťaže s menami ocenených sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke CVTI SR.

Téma - Ako zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska? – sa s 92 online účastníkmi stala najsledovanejším odborným vstupom v programovom bloku Innovation.

Silným „magnetom“ boli i obe prezentácie keynote spíkrov. Palo Luka, COO spoločnosti ESET hovoril o spojení priemyslu a vedy, ako o zložitej, no skvelej symbióze. O otázkach medzi akademickou obcou a politickými kruhmi, ale i národnej platforme pre transferovú komunitu hovorila Růžena Štemberková, podpredsedníčka Transfera.cz – národnej platformy českej transferovej komunity a vedúca Kancelárie transferu technológií na Jihočeskej univerzite v Českých Budejoviciach.

Obaja keynote spíkri dostali viacero pozitívnych ohlasov. Odborníkov predovšetkým zaujímalo, ako spoločnosť ESET vníma transfer technológií, spoluprácu s univerzitami a inými vedeckovýskumnými inštitúciami, ale i to, ako najmä na poli lobingu funguje česká transferová komunita.

Povedomie o transfere technológií vo vede i praxi malo prím

Veľká pozornosť sa ušla prezentácii - Legislatívne prekážky pri realizácii transferu technológii na Slovensku. Odznela tu i definícia spin-outu a spin-offu. Pojmy konkretizoval Jaroslav Noskovič, jeden z obsahových garantov konferencie, z CVTI SR.

Pútavou témou sa stal aj pohľad „do vôd“ kreatívneho priemyslu. Prezentácia  - Duševné vlastníctvo a kreatívny priemysel na Slovensku bola súčasťou programového bloku Inonovation. Informačne hodnotné sa ukázali aj témy pozdvihovania povedomia v oblasti transferu technológií vo vedeckovýskumných inštitúciách a otázka  regionálnych inovačných centier na Slovensku. Tieto témy mali svoje miesto v programovom bloku Technology Transfer.  V bloku Cooperation záujem rovnako smeroval k pozdvihovaniu povedomia o transfere technológií, ale tentokrát v podnikaní. Diskutujúci si položili otázku: Čo vedia podnikatelia o inováciách a duševnom vlastníctve? No pýtali sa i: Ako zlepšiť financovanie spolupráce medzi akademickou sférou a priemyslom?

„Zo štatistík sledovanosti možno zhrnúť, že záujem z radov divákov bol najmä o tému transferu technológií. Napriek tomu, že išlo o programový blok Cooperation a Innovation, v divácky najsledovanejších programových vstupoch dominovala téma transferu technológií, čiastočne inovácie. Predpokladá sa, že nás sledovala najmä vedeckovýskumná obec, kde sa takýto výsledok prirodzene aj očakával,“ dodáva Kyselovič.

„V panelovej diskusii sme informovali o priebehu a výsledkoch národného projektu inovujme.sk. Je pre mňa príjemným prekvapením, že sme sa ocitli na prvom mieste, čo sa týka sledovania odborného programu. Záujem zo strany účastníkov konferencie je potvrdením, že za päť rokov realizácie si projekt v rámci cieľovej skupiny vybudoval dobré meno a napĺňa svoje ciele,“ reagoval na popularitu vstupu o inovačnom výkone Tomáš Varadínek, riaditeľ projektu inovujme.sk.

Kľúčová úloha regiónov

V spolupráci so Združením krajov Slovenska SK8 otvorila konferencia pred akademickou obcou tému regionálnych inovačných centier (RIC).  Za ich vytvorenie nesie zodpovednosť samospráva, konkrétne kraje. Kľúčovými aktérmi tohto procesu sú však aj univerzity a podnikatelia. Hosťom diskusie bol aj zástupca Jihomoravského inovačního centra (JIC) v Brne. Centrum moravskej metropoly je príkladom pre zakladanie slovenských RIC.  Panelisti živo diskutovali najmä so županom Košického samosprávneho kraja. Hľadali sa príčiny neúspechu doterajšej spolupráce medzi župami a univerzitami. Diskutujúci sa zhodli, že je potrebné túto spoluprácu vhodne koordinovať. Najdôležitejšiu rolu pri tom zohráva riaditeľ RIC. Aj z tohto dôvodu z Brna zaznelo odporúčanie dbať na kvalitu výberu tejto pozície.  

Jednotlivé programové vstupy je možné vidieť aj spätne a to prostredníctvom zverejnených videozáznamov vo Videogalérii na www.cointt.sk. Fotografie, aktuality z podujatia môžu záujemcovia oň dohľadať v sekciách FotogalériaAktuality.

Organizátorom konferencie COINTT 2021 je CVTI SR. Spoluorganizátori ročníka 2021 boli Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR) pri CVTI SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Civitta Slovakia, a. s. Záštitu nad podujatím prevzalo už tradične Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Podujatie bolo realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. / Investícia do Vašej budúcnosti / Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja www.opii.gov.sk.

COINTT 2021:  Spoločné ciele vedy a praxe zvýšia inovačnú výkonnosť. Úlohu zohrávajú aj regióny 

COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT 2021)

19. – 21. 10. 2021

„Pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií

a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní“

www.cointt.sk

Posledný update stránky: 2022-01-13 09:27
×