Centrum vedecko-technických informácií SR hostilo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Národný okrúhly stôl o vednej politike

Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej  sa v Bratislave konal v rámci prebiehajúceho Týždňa vedy a techniky  Národný okrúhly stôl o vednej politike – Spoločne za zlepšenie podmienok a kvality vedy a výskumu na Slovensku.

Podujatie sa uskutočnilo v Centre vedecko-technických informácií SR a jeho organizátormi boli Biomedicínske centrum SAV, Centrum vedecko-technických informácií SR a Učená spoločnosť Slovenska. 

Národný okrúhly stôl o vednej politike je jednou z kľúčových aktivít partnerov medzinárodného konzorcia Alliance4Life, ktoré je združením výskumných a vzdelávacích inštitúcií strednej a východnej Európy podporovaným Európskou komisiou.

Cieľom podujatia bolo prispieť prostredníctvom odbornej diskusie k hľadaniu možností na zlepšenie podmienok a kvality slovenskej vedy a výskumu pomocou zdieľania progresívnych národných a zahraničných skúseností a dobrej praxe.

Podujatia sa zúčastnili vedúci predstavitelia koordinátora Alliance4Life, ktorým je Stredoeurópsky technologický inštitút (CEITEC) pri Masarykovej univerzite v Brne, osobnosti s významným vplyvom na dianie vo vede a výskume v Slovenskej republike, tvorcovia príslušných politík, zástupcovia univerzít a Slovenskej akadémie vied, reprezentanti grantových agentúr, zástupcovia akademickej sféry, ako aj zástupcovia ďalších významných inštitúcií pôsobiacich v danej oblasti.

Diskusia bola zameraná na tri hlavné oblasti, a to otvorenosť a férovosť prostredia, motiváciu k zvýšeniu kvality a udržateľnosť vedy a výskumu, ktoré spolu úzko súvisia a vyžadujú komplexný prístup. Úlohou manažmentu inštitúcií a kľúčových aktérov vednej politiky je hľadať riešenia, ktoré by zlepšili podmienky a motiváciu inštitúcií a jednotlivých vedcov na realizáciu kvalitného výskumu a zároveň posilnili ich zodpovednosť voči celej spoločnosti.

Výstupy z odbornej diskusie budú sformulované do spoločných záverov a budú obsahovať odporúčania a odkaz vedeckej komunity pre relevantných riadiacich pracovníkov a tvorcov príslušných politík, ktorí majú právomoc uskutočniť kroky a opatrenia potrebné na zlepšenie podmienok pre vedu a výskum na Slovensku.

Národný okrúhly stôl o vednej politike – Spoločne za zlepšenie podmienok a kvality vedy a výskumu na Slovensku (progam)

Posledný update stránky: 2019-11-07 15:04