Cena za transfer technológií na Slovensku: Ocenenie, ktoré inovátorov motivuje aj poháňa vpred

Výskum orientovaný na prax je trendom súčasnej vedy a zároveň jej  budúcnosťou. Dokazuje to neustále väčší záujem zo strany samotného podnikateľského prostredia, ale aj inovatívny a prakticky využiteľný potenciál konkrétnych výsledkov výskumu. Cena za transfer technológií na Slovensku 2017 aktuálne ocenila to najlepšie.  

Už po piatykrát Cena za transfer technológií na Slovensku poukázala na to, že vedecká práca má výraznú aj svoju praktickú rovinu, a že výsledky výskumu majú jasný cieľ – bežnú prax.           

„Aj v tomto roku sme zaznamenali nonimácie zo strany širokého spektra vedecko-výskumných inštitúcií. Zapojilo sa viacero univerzít, Slovenská akadémia vied, a tiež niektoré výskumné ústavy. Na druhej strane môžeme konštatovať, že  v tomto ročníku viedli nominácie z oblasti potravinárstva a medicíny. Zastúpenie už tradične malo aj strojárstvo či materiálové technológie,“ hovorí Miroslav Kubiš, vedúci odboru transferu technológií Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).     

Centrum vedecko-technických informácií SR je vyhlasovateľom súťaže a ceny sa slávnostne udeľujú vždy pri príležitosti konania konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Tú, CVTI SR organizuje aktuálne siedmym rokom a stala sa už etablovanou platformou pre odbornú diskusiu o témach ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Tento rok sa konala v dňoch 10. a 11. októbra 2017 v priestoroch centra.   

Táto téma je ústrednou aj pri oceňovaní jednotlivých kategórií súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku. Prvá kategória „INOVÁCIA“ oceňuje najlepšie využiteľný výsledok vedeckovýskumnej práce, ktorý aktuálne prechádza procesom ochrany a komercializácie. Ocenenie preberá pôvodca technológie alebo kolektív pôvodcov. V tomto ročníku sa stala víťazom technológia Kontrastovacia zmes a jej použitie z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorej pôvodcami sú: Patrik Jakabčin, Jozef Uličný a kolektív. Inovácia je určená na lepšiu diagnostiku a samotnú liečbu v oblasti gastroenterológie.      

„Výsledkom nášho riešenia je nová kontrastovacia látka, ktorá umožňuje ľahšie, bezpečnejšie a rýchlejšie odstraňovanie polypov tráviaceho traktu, z ktorých sa pri neliečení môžu vyvinúť karcinómy. Po štyroch rokoch od prvotného nápadu sme dospeli konečne do štádia, keď je možné s riešením ísť na verejnosť a hľadať najlepšiu cestu uplatnenia a rozšírenia tak, aby čo najskôr prinášal úžitok pacientom,“ hovorí na margo inovácie Jakabčin. 

„Naše vedecké činnosti sú významnou mierou orientované na aplikovaný výskum, a preto je pre nás výrazným povzbudením každá spätná väzba na našu prácu,“ hovorí Tatiana Bojňanská z Výskumného centra AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ocenenie získala v druhej kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA. Pozitívne bol hodnotený jej príkladný prístup ku komercializácii prípadov Trvanlivého pečivo pre špeciálne výživové účelyPekárenský výrobok so špecifickým  zložením a dizajnom. Aktuálne prebiehajú rokovania s partnerom zo súkromnej sféry o zavedení týchto produktov do výroby. Zároveň dodáva, že spotrebitelia sú dnes vo všeobecnosti dosť dobre vzdelaní v oblasti informácií o výživových hodnotách potravín a ich kvalite. Podľa jej slov si preto sám trh bude žiadať inovácie.

Cena v poslednej kategórii „PRACOVISKO TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ“ patrila tentokrát Anne Arvaiovej z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Hoci univerzita nemá zriadené špecializované pracovisko transferu technológií,  ocenená svojím aktívnym prístupom a spoluprácou s CVTI SR vytvorila funkčný systém podpory v oblasti transferu technológií na univerzite.      

Všetky ďalšie informácie sú dostupné na portáli www.nptt.sk

FOTOGALÉRIA / Cena za transfer technológií na SLovensku 2017

TLAČOVÁ SPRÁVA / Cena za transfer technológií na Slovensku 2017

Posledný update stránky: 2017-10-12 08:51