AKTUÁLNE│Medzinárodný týždeň otvoreného vzdelávania prebehne v termíne od 6. do 10. 3. 2023

Otvorené vzdelávanie je prístup k vzdelávaniu na báze otvorenosti, dôvery, zdieľania, transparentnosti, flexibility (prispôsobenie učenia potrebám učiacich sa), spolupráce a rovnosti. Snaží sa tiež odstraňovať bariéry, ktoré bránia rôznym skupinám ľudí v prístupe k tradičnému vzdelaniu – či už je to nedostupnosť drahých učebníc, alebo sociálne prekážky.

Otvorené vzdelávanie

Otvorené vzdelávanie často používa digitálne prostriedky, napríklad online kurzy. Existujú celé platformy kurzov typu MOOC (massive open online courses – hromadné otvorené online kurzy), ktoré dávajú záujemcom možnosť učiť sa kdekoľvek, kedykoľvek a vlastným tempom. Otvorené vzdelávanie tvorí a využíva otvorené vzdelávacie zdroje (materiály, skriptá, učebnice… publikované s verejnými licenciami ako Creative Commons), nástroje (napr. vzdelávací softvér s otvoreným zdrojovým kódom) a snaží sa vo väčšej miere aktívne zapájať žiakov a študentov do procesu vzdelávania (učenie riešením problémov, projekty, občianska veda, alebo participatívna tvorba učebných materiálov v spolupráci s učiacimi sa).

Týždeň otvoreného vzdelávania

Týždeň otvoreného vzdelávania, ktorý sa bude konať 6. - 10. 3. 2023, je príležitosť hovoriť o otvorenom vzdelávaní na vašej inštitúcii s pedagogickými zamestnancami a študentami – a zároveň propagovať svoje úspechy smerom k širšej odbornej komunite a k verejnosti. Zapojiť sa môžu univerzity, školy, knižnice, výskumné inštitúcie, študentské organizácie, mimovládne združenia – všetci, ktorí (sa) učia a chcú (sa) učiť otvorenejšie.

Cieľom medzinárodného týždňa otvoreného vzdelávania je zvyšovať povedomie a šíriť príklady dobrej praxe v oblasti otvoreného vzdelávania prostredníctvom organizovania webinárov, diskusií a rôznych podujatí pre verejnosť alebo špecializované skupiny aktérov.

Vlastné pripravované aktivity môžete tiež registrovať na stránkach Medzinárodného týždňa otvoreného vzdelávania.

Týždeň otvoreného vzdelávania│6. - 10. 3. 2023

Otvorené vzdelávanie a Slovensko

Otvorené vzdelávanie prináša spoločnosti mnohé výhody a Slovensko sa k jeho presadzovaniu prihlásilo aj v medzinárodných dokumentoch. V roku 2017 Slovensko pristúpilo k Ľubľanskému akčnému plánu pre otvorené vzdelávacie zdroje. Významnými medzníkmi sú tiež odporúčania UNESCO: v roku 2019 Odporúčanie UNESCO o otvorených vzdelávacích zdrojoch a v roku 2021 Odporúčanie UNESCO o otvorenej vede. Potenciál otvoreného vzdelávania na Slovensku však zatiaľ ostáva z väčšej časti nenaplnený. Otázka, ako ho účinne rozvíjať, bude témou pracovnej diskusie zainteresovaných aktérov o otvorených vzdelávacích zdrojoch v SR, ktorá sa odohrá dňa 7. 3. 2023 o 10.00 v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva (Laurinská 18, Bratislava). Záujemcovia o účasť môžu kontaktovať Luciu Lacika z Kancelárie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (e-mail: lucia.lacika@minv.sk).

dotazník │O svoje názory a skúsenosti k téme otvoreného vzdelávania na Slovensku sa môžete podeliť aj vyplnením dotazníka.

webinár │Ak sa chcete o otvorenom vzdelávaní dozvedieť viac, pripojte sa na webinári CVTI SR s názvom Otvorené vzdelávanie – Slovensko a svet vo štvrtok 9. 3. 2023 o 13.00 hod.

Posledný update stránky: 2023-03-03 14:55