Aktuálne trendy vo vyučovaní informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov v spojení s kybernetickou bezpečnosťou a digitálnymi technológiami sú výzvou pre učiteľov stredných škôl

Aktuálne trendy vo vyučovaní informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov v spojení s kybernetickou bezpečnosťou a digitálnymi technológiami sú výzvou pre učiteľov stredných škôl

Učiť informatiku, matematiku, chémiu či biológiu trendovo je aktuálnou požiadavkou pre prípravu mladej generácie na digitálnu transformáciu. O tom, o sieťových technológiách a bádateľskom spôsobe vyučovania bude konferencia, ktorá sa  uskutoční sa v Tatranských Matliaroch v dňoch 17. - 19. októbra 2019.      

Vývoj v oblasti technických a prírodných vied si aj od vzdelávania v týchto predmetoch na školách, vyžaduje zvýšené nároky na učiteľov a ich reakciu na súčasné trendy. Aj pedagógovia sa tak musia vzdelávať v takých oblastiach, ako je internet vecí, sieťové technológie či kybernetická bezpečnosť. Vďaka takýmto poznatkom pripravia svojich študentov na požiadavky praxe v sfére informačných a komunikačných technológií a umožnia im obstáť v konkurencii na trhu práce. 

Ako takéto vzdelávanie poskytnúť a čo so sebou inovatívna výučba prináša, o tom sa učitelia stredných škôl dozvedia od lektorov z partnerských vysokých škôl národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Pohľad priamo z praxe poskytnú pedagógom zástupcovia IT firiem.

Cieľom konferencie je oboznámiť učiteľov s najnovšími trendmi, didaktickými pomôckami a metódami pre vyučovanie informatiky, matematiky, chémie, biológie, geografie, fyziky a  predmetov, ktoré boli vytvorené pre informatické triedy. Určená je učiteľom stredných škôl mimo Bratislavského kraja.

Podujatie sa organizuje ako súčasť aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s partnerskými univerzitami a ďalšími partnermi.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk.  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Aktuálne trendy vo vyučovaní informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov v spojení s kybernetickou bezpečnosťou a digitálnymi technológiami sú výzvou pre učiteľov stredných škôl   

Posledný update stránky: 2019-10-15 09:45